Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Biz hakda

1

Lintratek hakda

"Foshan Lintratek Technology Co., Ltd." 150 töweregi ýurtda gowşak öýjükli telefon signaly.

Kompaniýa we ammar

“Lintratek” topary, esasan, üç bölekden ybarat 3000 inedördül metr meýdany öz içine alýar: önümçilik ussahanasy, satuwdan soňky hyzmat ediş bölümi we önüm ammary.Lintratek, sanly RF hünärmenlerinden ybarat ýokary derejeli ylmy gözleg topary bar.Şol bir wagtyň özünde, Lintratek hünärmen öndüriji hökmünde 3 sany gözleg we gözleg bazasyna eýedir we doly awtomatiki synag enjamy we önüm barlaghanalary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu, size öz markaňyzy gurmaga kömek edip, OEM & ODM hyzmatyny berip biljekdigimizi aňladýar.

2

Gözleg we önümçilik

Mundan başga-da, aljak her modeliňiz birnäçe gezek synagdan we optimizasiýadan geçdi.Ine, önümçilik prosesiniň esasan bölekleri: önümi ösdürmek, PCB önümçiligi, nusga alma barlagy, önümi ýygnamak, gowşuryş barlagy we gaplamak we eltip bermek.

3

Lintratekiň hormatlary

Lintratek we önümleriniň köpüsi, Hytaýyň hil synag merkezi şahadatnamasy, CEB CE şahadatnamasy, ROHS şahadatnamasy, ABŞ FCC şahadatnamasy, ISO9001 we ISO27001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy ... Lintratek garaşsyz programma üpjünçiligi we enjamlara eýe bolup, 30-a golaý oýlap tapyş we amaly innowasiýa patentine eýe boldy. intellektual eýeçilik hukuklary.Hil şahadatnamasy barada alada edýäris, sebäbi hakykatdanam özümiz bilen berk bolmak isleýäris we hakykatdanam etdik we etmegi dowam etdirýäris.Işewürlik üçin kepillendirilen we synag hasabatynyň nusgalary gerek bolsa, bize ýüz tutuň, size iberendigimize begenýäris.

4
5

Senagatda öňdebaryjy hökmünde Lintratek önüm tehnologiýasy, önümçilik prosesi we iş gerimi boýunça pudakda öňdebaryjy orunlaryň hataryna girýär.2018-nji ýylda bolsa güýji bilen "Hytaýyň Guangdong welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhana" abraýyna eýe boldy.Häzirki wagtda “Lintratek” ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Russiýa we ş.m. ýaly dünýäniň 155 ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we 1 milliondan gowrak ulanyja hyzmat etdi.

Kompaniýanyň medeniýeti

Yhlasly marka we jemgyýetçilik jogapkärçiligi duýgusy bolan milli kärhana hökmünde Lintratek elmydama ykjam aragatnaşyk pudagyna ünsi jemläp, müşderini talap edip, "dünýäni kör nokatlara ýol bermezlik we aragatnaşygy hemmeler üçin elýeterli etmek" ýaly uly wezipäni ýerine ýetirdi. zerurlyklar, işjeň täzelenmek we ulanyjylara pudagyň ösüşine we sosial gymmatlyk döretmek üçin aragatnaşyk signallarynyň meselelerini çözmäge kömek etmek.Lintratek-e goşulyň, geliň, telekommunikasiýa gurşawyny has gowulaşdyrmak üçin has köp adama kömek edeliň.


Habaryňyzy goýuň