Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Awtoulag torunyň çözgüdi

Ulagyň ykjam tor çözgüdini Lintratek telefon signal güýçlendiriji bilen çözüň

Birneme tejribäňiz boldumy: uly ýolda, dag ýolunda, töwerekde, obadan geçip, şol oba ýerlerinde süreniňizde, jübi telefonyňyzyň signal almagy gaty gowşak bolup biler, hatda HYZMAT ýok.Telefon jaň etmeli gyssagly bir zat bar bolsa, signalyň gowşaklygy sebäpli edip bilmersiňiz.Bu gaty elhenç we gynandyryjy ýaly.

eqgwr
qwejhwej

Ora-da RV bilen syýahat etmäge öwrenişen bolsaňyz we owadan görnüşleri dostlaryňyza paýlaşmak isleseňiz, surat ýa-da wideo elmydama tor arkaly iberilip bilinmese, gynandyryjy.

Flot ýa-da awtobus kompaniýasy, ýolagçy barmaly ýerine barýarka gowy signal kwitansiýasyny alyp bilmezliginiň başga bir mümkinçiligi bar.Müşderi bolanda bu erbet tejribe bolup biler.Şeýlelik bilen, başlyk ýa-da ýolbaşçy bu meseleleri müşderilerini kanagatlandyrmak üçin düzetmäge synanyşmalydyr.

Onda bu meseleleri çözmek üçin näme etmeli?

Awtoulagyňyzda ýa-da ýahtada öýjükli telefon signallaryny güýçlendirijiniň doly toplumyny gurmak nähili bolar?Bu ýerde size ulag serişdesini ulanmagyň signal güýçlendirijisiniň ähmiýetini we funksiýasyny düşündirmek üçin suratymyz bar.

hqwhwe

Vehicleöne dürli görnüşli ulag üçin jübi telefonynyň gowşak signal meselesini çözmek üçin dürli çözgütler bar, ulanyjylaryň sany we ykjam ulgam operatorynyň görnüşleri, has möhümi, awtoulagyňyzyň adaty yzy.
1. Ulanyjylaryň mukdary: has köp ulanyjy, onda funksiýa işini goldamak üçin signal güýçlendirijisiniň çykyş güýji has uly bolmaly.
2. Jübi ulgamy operatorynyň görnüşleri: Dürli ulgam operatorynyň ýygylyk zolaklary dürli bolup biler.
3. Ulagyň adaty ýoly:awtoulag şäherde işjeň bolsa, käbir adaty modelleri maslahat berýäris, oba ýerlerinde bolsa, doly toplum signal güýçlendirijisiniň has güýçli modelleri gerek.
Jaý, öý ofisi, studiýa ýaly kiçi göwrümli binanyň gowşak signal meselesini düzetmeli bolsaňyz,basyňsatyn almagyň doly meýilnamasy.Ora-da edip bilersiňizderňew iber, satuw toparymyz 12 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşar we size has köp saýlaw hödürlär.

Bu ýerde size ulagyň dürli goşundylaryna laýyk gelýän käbir çözgüt çözgütlerini hödürleýäris.
Dürli programmalar üçin goşmaça tor çözgüdi

SignalGüýçlendiriji

Ulagyň görnüşi

Full Kit

Content

Skesgitlemek

Ftalapcy zolaklary

 lintratek kw13a gaýtalaýjy

 ulag-tor-çözgüt_08ulag-tor-çözgüt_09ulag-tor-çözgüt_11

 

 

KW13A INGeke-täk topar*1

LPDA antenna * 1

Antil antenna * 4

10-15m kabel

Power üpjünçiligi

Guide kitaby

Iň köp girdeji: 65db

Oçykyş güýji: 13dbm

Dölçegi: 123 * 100 * 19mm

Nwe agramy: 0,31 kg

Diňe bir topar

DCS / GSM / WCDMA

(B3 / B8 / B1)

(1800/900/2100)

 lintratek kw17l gaýtalaýjy

ulag-tor-çözgüt_09ulag-tor-çözgüt_10ulag-tor-çözgüt_20ulag-tor-çözgüt_21ulag-tor-çözgüt_47 

 

 

 

 

KW17L DUAL BAND*1

LPDA antenna * 1

Panelantenna * 2

10-15m kabel

Power üpjünçiligi

Guide kitaby

Iň köp girdeji: 65db

Oçykyş güýji: 17dbm

Dölçegi: 188 * 105 * 20mm

Nwe agramy: 0,6 kg

Diňe2 topar:

CA (850 + 1700)

CD (850 + 1800)

CG (850 + 900)

CP (850 + 1900)

CW (850 + 2100)

GD (900 + 1800)

GW (900 + 2100)

 lintratek aa23 signal güýçlendiriji

AA23 TRI BAND*1

Akula şekilli antenna * 1

Antenna gamçy * 4

10-15m kabel

Power üpjünçiligi

Guide kitaby

Iň köp girdeji: 70db

Oçykyş güýji: 23dbm

Dölçegi: 252 * 143 * 18mm

Nwe agramy: 0.97kg

Sgoldaw3 toparlar:

CGD (850 + 900 + 1800)

CPA (850 + 1900 + 1700)

CPL (850 + 1900 + 2600/700)

GDW (900 + 1800 + 2100)

GDL (900 + 1800 + 800)

 lintratek kw20l dört signal güýçlendiriji

 ulag-tor-çözgüt_07ulag-tor-çözgüt_10ulag-tor-çözgüt_46ulag-tor-çözgüt_47

 

KW20L QUAD BAND*1

Akula şekilli antenna * 1

Antenna gamçy * 1

10-15m kabel

Power üpjünçiligi

Guide kitaby

Iň köp girdeji: 70db

Oçykyş güýji: 20dbm

Dölçegi: 247 + 138 + 28mm

Nwe agramy: 0.98kg

Sgoldaw4 topar:

850 + 900 + 1800 + 2100

800 + 900 + 1800 + 2100

900 + 1800 + 2100 + 2600

900+1800 + 2100 + 700

850 + 1900 + 1700 + 700

850 + 1900 + 1700 + 2600

 lintratek kw20l penta signal güýçlendiriji

 ulag-tor-çözgüt_33ulag-tor-çözgüt_34ulag-tor-çözgüt_35ulag-tor-çözgüt_45

KW20L QUAD BAND*1

Akula şekilli antenna * 1

Cantenna * 1-3

10-15m kabel

Power üpjünçiligi

Guide kitaby

Iň köp girdeji: 70db

Oçykyş güýji: 20dbm

Dölçegi: 245 * 165 * 32mm

Nwe agramy: 1,25kg

Sgoldaw5 topar:

900 + 1800 + 2100 + 2600 + 800

900+1800 + 2100 + 2600 + 700

850 + 1900 + 1700 + 2600 + 700

850 + 1900 + 1700 + 2600 + 800

Diagrammanyň maglumatlary bize ýeke zolakly signal güýçlendiriji we köp zolakly signal güýçlendiriji dürli ulaglar üçin amatlydygyny görkezýär.Hususy awtoulag üçin ýeke zolakly ykjam signal güýçlendiriji ýeterlik bolsa-da, awtobus, flot, metro we ş.m. ýaly köpçülikleýin ulaglar üçin bu köp dürli adamyň girjekdigini aňladýar, şonuň üçin köp zolakly signal güýçlendiriji has gowudyr.

Indi görýärsiňiz, öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji ýerli bazarda potensial önüm bolup, hatda ulaglarda-da binalarda zerur, eger importçy ýa-da lomaý satyjy bolsaňyz, mümkinçiligi elden gidirmäň we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmak üçin diňe biziň bilen habarlaşyň.

Öwrenmeli bir zat bar, öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji satyn almagy meýilleşdirmezden ozal, ulanyjylaryň ulgam operatorlarynyň ýygylyk zolaklaryny tassyklamaly.
Günorta Amerikadan bolsaňyz, haýyş edýärinşu ýere basyňdogry ýygylyk zolaklarynyň laýyk modelini barlamak üçin.
Demirgazyk Amerikadan bolsaňyz, haýyş edýärinşu ýere basyňbarlamak üçin.
Afrikadan bolsaňyz, haýyş edýärinşu ýere basyňdogry maslahat almak üçin.
Europeewropaly bolsaňyz, haýyş edýärinşu ýere basyňdogry zolaklar bilen tor çözgüdi barada has giňişleýin maglumat almak.


Habaryňyzy goýuň