Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Lintratek Hyzmat elementi

OEM we ODM hyzmaty

Lintratek müşderilere OEM & ODM Hyzmatyny berýär, muny edip bileris, sebäbi gözleg we barlag bölümimiz we ammarymyz, enjamlaşdyrylan ösen önümçilik maşynlary we netijeli önümçilik liniýasy bar.Aslynda, bu 10 ýylda Lintratek köp OEM & ODM hyzmat gözlegini aldy we her gezek hakykatdanam gowy iş etdi.Öz markaňyzy gurmak isleseňiz we gyssagly önümçilige mätäç bolsaňyz, ony kämilleşdirip, ASAP-a ýetirjekdigimize ynanýarys.
J: OEM bilen ODM arasynda näme tapawut bar?
Wikipediýanyň düşündirişine görä, OEM ýa-da asyl enjam öndürijisi diýýäris, adatça başga bir öndüriji tarapyndan satylyp bilinjek bölekleri we enjamlary öndürýän kompaniýa diýilýär.Cellagny, öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji we aragatnaşyk antennasynyň öz modellerini we öz markaňyzy, esasy zynjyr tagtasyndan daşarky dizaýna çenli döretmek isleseňiz, ýöne önümçilik üçin elýeterli däl bolsaňyz, Lintratek-e jaň edip bilersiňiz seniň üçin
ODM (asyl dizaýn öndürijisi), Lintratek-iň modelleriň dizaýn häsiýetine eýedigimizi aňladýar, ýöne size bellik ýa-da reňk aýratyn hyzmatyny hödürleýäris.Näme-de bolsa, ODM hyzmatyny sorap, öz markaňyzy gurup bilersiňiz.
“Lintratek” -iň ösen önümçilik ulgamynda her önüm ýarym taýýar we gutarnykly iş wagtynda berk synagdan geçer.Ine, OEM & ODM hyzmatymyzyň käbir üstünlikli ýagdaýlary.
B: Lintratek OEM & ODM hyzmatynyň MOQ näme?
Adatça, ykjam signal gaýtalaýjynyň Lintratek OEM-iň MOQ 100PCS;we ODM MOQ 1000PCS.

Satuwdan öňki hyzmat

Soragyňyzy telefon jaňy ýa-da e-poçta bilen alanymyzdan soň, ýagdaýyňyz: ýerleşýän ýeriňiz (ýurt we şäher), ulanýan ulgamyňyz, telekommunikasiýa gurşawyňyz, isleseňiz marketing meýilnamaňyz barada maglumat almak üçin habarlaşmaga synanyşarys. satmak üçin satyn almak…
Şol sebäpli, öýjükli telefon signal güýçlendirijisiniň we size goldaw berýän önümleriň dogry we laýyk modellerini maslahat berip bileris.
Şahsy peýdalanmak üçin satyn almak isleseňiz, size tejribe duýgyňyzy aladalandyrýan iň täsirli modeli maslahat bereris, býudjetiňiziň çäkleri bar bolsa, öz islegiňiz üçin käbir amatly modelleri hem maslahat bereris.
Lomaý satyjy ýa-da paýlaýjy bolsaňyz we gaýtadan satmak üçin Lintratek signal güýçlendirijisini satyn almagy meýilleşdirýän bolsaňyz, ýerli ýerleriňiziň sarp ediş derejesine laýyk gelýän iň gyzgyn satuw modellerini maslahat bereris.

Satuwdan soňky hyzmat

Harytlary alanyňyzdan we enjamy guranyňyzdan soň, belki käbir sebäplere görä, enjam gowy işläp bilmez.Ilki bilen, satuwdan soňky hünärmenler toparymyz bilen habarlaşyp, meseläňizi suratlandyryp bilersiňiz, toparymyz ony çözmek üçin iň gowy synagy geçirer.Çözüw synap göreniňizden soň, mesele henizem düzedilip bilinmez, bu ýerde siziň peýdany goramak üçin satuwdan soňky hyzmat elementimiz bar.

30 günüň içinde gaýdyp geliň

Rsebäpler

Ibermek üçin töleg

Ibermek üçin töleg

HarytHil

Lintratek

Lintratek

OSebäp

Cýalňyş

Cýalňyş

Notoke:

  1. Teklip ediňsubutnamasubut etmek üçin (wideo ýa-da surat) “Pönümiň hili ”.
  2. “Önümiň hili” ýygylyk-gabat gelmeýär, ýygylyk meselesi sebäpli müşderi harytlary yzyna gaýtarmak islese, müşderi ibermek we yzyna ibermek üçin töleg tölemeli.

 

OTäze ýyl G.kepillik& L.ifeUzak hyzmat etmek

Kepillik syýasaty

Zawod-yzyna iberiberiş tölegi

Müşderä iberiberiş tölegi

HarytBir ýylda hil

Müşderi

Lintratek

HarytBir ýyldan ýokary hil

Cýalňyş

Cýalňyş

Gurnama görkezmesi

Jübi telefonynyň signal beriji enjamynyň doly toplumyny alanyňyzdan soň, bukjada gollanma kitabynyň bardygyny, içinde gurnama görkezmeleriniň bir böleginiň bardygyny görersiňiz.Şeýle hem, ädimme-ädim nädip gurmalydygyny görkezýän wideo hödürläris.Wideo çipini göçürip almak üçin şu ýere basyň.

Töleg we eltip bermek

Iň soňunda sargyt goýmak isleseňiz, adatça bu töleg usullaryny kabul edýäris: PayPal, bank geçirmesi, kredit kartoçkasy, T / T, Western Union… Rugsatnama barada, resminama degişli resminamalary size taýýarlarys.
Işewürlik döwründe umumy söwda şertleri EXW, DAP we FOB, adatça ahyrky müşderi üçin, DAP möhletiniň amatly we elýeterli ýük daşaýan kompaniýalaryny saýlarys (FedEx, DHL, UPS ilkinji saýlaw).Üstesine-de, “Lintratek” ammaryna eýelik edýär, bu modelleriň köpüsiniň bardygyny aňladýar.Tölegiňizi gutaranyňyzdan soň, eltip bermegi taýýarlarys.


Habaryňyzy goýuň