Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Afrika tor operatory

Lintratek signal güýçlendiriji tarapyndan Afrika tor operatorynyň kwitansiýasyny ýokarlandyryň

WhDürli ulgam operatorlary üçin amaly başga?

Öýde, ofisde, liftde, söwda merkezinde ýa-da beýleki oba ýerlerinde gowşak signal alanymyzda, bu ýerde öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji bolmaly diýip pikir edip bileris.Mobileöne jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň doly toplumyny satyn almazdan ozal, ulanýan zatlarymyzy tor operatorlaryna görä laýyk enjam saýlamalydygymyzy bilmelisiňiz.
Afrika ýurtlarynda esasy ulgam operatorlary şulardyr:MTN, Orange, Telecel, Airtel, Vodacom, Telkom, Cell C we beýleki ýerli kompaniýalar.

afrika tor göterijisi

Bu ýerde size Afrikadaky bu ulgam operatorlarynyň arasyndaky tapawutlary we meňzeşlikleri görkezmek isleýäris:
1. Afrikadaky köp ulgam operatorlary dürli ýurtlarda 2G, 3G üpjün edýär.Şeýle hem bize 2G GSM, 3G bolsa UMTS görkezilýär.Emma käbir ýurtlarda 4G (LTE) ulanylýar.
2. Bu operatoryň 2G, 3G we 4G signal ýygylygy dürli bolup biler, adatça 2G (GSM) 900mhz ýa-da 1800mhz, 3G (UMTS) 2100mhz, käbir ýerlerde 4G (LTE) 1800 + mhz.Sometimesöne käwagt dürli ulgam operatorlaryndan 2G, 3G we 4G ýygylygy dürli bolup biler.

Şol sebäpden, 2G, 3G we hatda 4G signalyny güýçlendirmek isleseňiz ýa-da siz we maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz dürli ulgam operatorlaryny ulanýan bolsaňyz, enjam bir edip biler ýaly, bir zolakly signal güýçlendirijisiniň ýerine köp zolakly signal güýçlendirijisini satyn alyp bilersiňiz. has täsirli boluň.

Bu ýerde haýsy ulgam operatorlaryny ulanýandygyňyza görä signal güýçlendiriji we güýçlendiriji antennalaryň amatly kombinasiýasyny maslahat bermek isleýäris.

2G GSM signalyny güýçlendirmek üçin goşmaça kombinasiýa

Optional birleşme

Full Kit

Content

Cartykmaç

Band ýygylygy

Tor göterijiler

 signal güýçlendiriji 1

KW16L single topary * 1

Yagi antenna * 1

Whip antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

50-100 kw

E-GSM (900mhz)

Or

DCS (1800)mhz)

 afrika-tor-daşaýjy_01afrika-tor-daşaýjy_02afrika-tor-daşaýjy_03afrika-tor-daşaýjy_04afrika-tor-daşaýjy_06afrika-tor-daşaýjy_09

 signal güýçlendiriji 2

KW23C goşa zolak * 1

LPDA antenna * 1

Panel antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

300-400 kw

GSM + DCS

(900 + 1800)

Or

GSM + WCDMA

(900 + 2100)

 afrika-tor-daşaýjy_01afrika-tor-daşaýjy_02afrika-tor-daşaýjy_03afrika-tor-daşaýjy_04afrika-tor-daşaýjy_06afrika-tor-daşaýjy_09
 signal güýçlendiriji 3

KW20L dört zolak * 1

LPDA antenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

200-300 kw

GSM + DCS +

B1 + B3

(900 + 1800 + 2100 +

LTE1800)

 afrika-tor-daşaýjy_01afrika-tor-daşaýjy_02afrika-tor-daşaýjy_03afrika-tor-daşaýjy_04afrika-tor-daşaýjy_06afrika-tor-daşaýjy_09

Dürli gurluşyk gurluşyna we diapazonyna görä satyn almak isleseňiz, maglumat üçin şu ýere basyň.
Localerli ýerleriňizde lomaý satyjy ýa-da distribýutor hökmünde gaýtadan satmak isleseňiz, marketing meýilnamasyna ýetmek üçin hünärmen satuw toparymyz bilen habarlaşyň.

Müşderileriň pikirleri

Müşderi Nik Ugandaly, ol öz ofisiniň öýjükli telefon signalyny almak isleýändigini aýtdy.Onuň bilen gürleşenimizden soň, onuň we işgärleriniň bir wagtyň özünde MTN, Airtel we Telecom ulanýandygyny bildik.Bu ulgam göterijileriniň ýygylyklaryny barlandan soň, bize 900mhz, 2100mhz we 2600mhz laýyk gelýändigini görkezdi.Şonuň üçin satyjymyz Mark Nikiň meselesini çözmek üçin oňa bu AA23 üç zolakly signal güýçlendirijisini maslahat berýär.

Müşderiniň pikirleri

Ulanylýan tor göterijimiziň ýygylygyny nädip barlamaly?

ýygylyk zolagy baradaky maglumatlary nädip barlamaly

A. Android üçin
1. APP Cellular-Z ýa-da Network Cell Info Lite ýükläň
B. iPhone üçin
1. * 3001 # 12345 # jaň ediň
2. "Öýjük maglumatlaryna hyzmat etmek" düwmesine basyň
3. “Freq Band görkezijisini” barlaň


Habaryňyzy goýuň