Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Afrika tor operatory

Signal Booter goldaw Afrika operatory

»Afrika tor operatorynyň görnüşleri

»Quygylyk toparynyň görnüşleri

»Afrika signallaryny güýçlendiriji bazaryň mümkinçiligi

»Signal güýçlendirijisiniň maslahaty

Signal Booter goldaw Afrika operatory

»Çydamly we öý hojalygy

»Halk köpçüligi üçin ajaýyp baha

»Adam tarapyndan gurmak aňsat

»Islän ýeriňize jaň ediň

Öýde, ofisde, liftde, söwda merkezinde ýa-da beýleki oba ýerlerinde gowşak signal alanymyzda, bu ýerde öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji bolmaly diýip pikir edip bileris.Mobileöne jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň doly toplumyny satyn almazdan ozal, ulanýan zatlarymyzy tor operatorlaryna görä laýyk enjam saýlamalydygymyzy bilmelisiňiz.
Afrika ýurtlarynda esasy ulgam operatorlary şulardyr:MTN, Orange, Telecel, Airtel, Vodacom, Telkom, Cell C we beýleki ýerli kompaniýalar.

afrika-aragatnaşyk göterijisi

Ⅰ.Afrikanyň ýygylyk zolaklary näme?

Afrikanyň dürli ýurtlarynda dürli ulgam operatorlary bilen Afrikanyň ýygylyk zolaklarynyň görnüşleri dürli-dürli bolup biler.

çagyryş-MTN-Afrika

Mysal alyňMTNGünorta Afrikada, Uganda, Nigeriýada we Ganada:

Countryurt 2G (GSM) 3G (UMTS) 4G (LTE)
Günorta Afrika 900/1800 2100 1800
Uganda 900 2100 2600
Nigeriýa 900/1800 2100 -
Gana 900/1800 900/2100 -

Diagrammanyň tersini görkezişi ýaly, edip bilerisjemlemekkäbir nokatlar:

1.Dürli ýurtlarda şol bir tor operatory, ýygylyk zolaklary başgaça bolup biler.

2.Bir ýurtda şol bir ulgam operatory, 2G, 3G we 4G gabat gelýän dürli ýygylyk zolaklary bar.

3.Afrikada ýygylyk zolaklary adatça: 900mhz, 1800mhz, 2100mhz, 2600mhz.

Maslahat:

Localerli ýeriňizde ulanylýan tor operatorynyň ýygylyk zolaklary barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, size maslahat berilýän amaly web sahypasy:www.frequencycheck.com

Countryurduňyzyň ýa-da ulanýan ulgam operatoryňyzyň adyny giriziň we barlaň.

afrika üçin ýygylygy barlamak

Ⅱ.Afrikada signal güýçlendiriji bazaryň mümkinçiligi

oba-signal-güýçlendiriji-afrika

Afrikanyň şeýle uly bazarynda öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji işini ösdürmäge näme mümkinçilik berýär?

Bular2 täsir ediji faktorAfrikada signal güýçlendiriji bazaryň mümkinçiligi:

1. Afrika ýurtlarynyň giň gerimi we esasy stansiýa paýlanyşy ýeterlik däl.

Bilen30.3million inedördül kilometrAfrikada, ýabany tebigat seýilgählerinde, oba obasynda gurşap alýar, ýöne bu ulgam operatorlarynyň esasy stansiýasy (signal diňi) aslynda giňden paýlanyp bilinmez.Şeýlelik bilen, signal güýçlendiriji, esasanam güýçli giň örtükli signal güýçlendiriji, aborigenler ýa-da jahankeşdeler üçin öýjükli telefon signalyny almak üçin gaty möhüm bolup biler.

2. Akylly jübi telefony giňden ulanylýar we 4G hatda 5G ösýär.

Akylly jübi telefony häzirki döwürde giňden ulanylýar.4G hatda 5G öýjükli telefon signaly hem Afrika ýurtlarynda ulanylýar.Şäherlerde ýa-da obalarda ilatyň sany köp, adaty durmuş tejribesi bilen, bir ýerde has köp adam bar bolsa, öýjükli telefon signalyny almagyň gowşakdygyny bilip bilersiňiz.Öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji öýde, ofisde, naharhanada ýa-da söwda merkezinde gurlan bolsa peýdaly bolup biler.

telefonda jaň etmek

Ⅲ.Lintratek tarapyndan signal güýçlendirijisiniň maslahaty

https://www.lintratek.com/aa20-wholesale-5-band-mgc-lte-4g-800mhz-mobile-signal-booster-for-europe-africa-product/

“Lintratek” -iň dürli islegi kanagatlandyrýan 500-den gowrak dürli modeli bar.

Marketerli bazaryňyzda gönüden-göni zawod bahasy bilen satmak üçin amatlylaryny saýlap bilersiňiz.

Lintratek ONE-STOP hyzmatyny hödürleýär, bu ýerde gabat gelýän aragatnaşyk antennalary we beýleki esbaplar bilen ýokary hilli signal güýçlendirijisini satyn alyp bilersiňiz.

https://www.lintratek.com/single-band-repeater/

KW16L-ýeke zolakly signal güýçlendiriji

MOQ: 50PCS

Bölümiň bahasy: 12.55-23.55ABŞ dollary

Gazanmak: 65db, 16dbm

Quygylyk zolagy: 850/900/1800/200mhz

Daşky gurşaw: 200 kw

https://www.lintratek.com/kw20l-quad-band-gsm-signal-repeater-mobile-phone-signal-enhancing-2g-3g-4g-70db-gain-agc-with-10-year-manufacturing- önüm /

AA23-Triple Band Signal Booster

MOQ: 50PCS

Bölümiň bahasy: 44.50-51.00ABŞ dollary

Gazanmak: 70db, 23dbm

Quygylyk zolagy: 900 + 1800 + 2100mhz

Daşky gurşaw: 600 kw

kw35a-4g-signal-güýçlendiriji

KW35A-ýeke / goşa / üç topar

MOQ: 2PCS

Bölümiň bahasy: 235-494ABŞ dollary

Gazanmak: 90db, 35dbm

Quygylyk zolagy: 850/900/1800/200mhz

Daşky gurşaw: 10000 kw

Ⅲ.Näme üçin Lintratek saýlaň

Hyzmatlarymyz

1. OEM & ODM ýöriteleşdirilen hyzmaty goldaň.

2. 3-7 günüň içinde ätiýaçlyk önümler bilen çalt eltip bermek.

3. 12 aýlyk kepillik.

Koprak oka

Näme üçin biziň bilen işlemeli?

“Lintratek” telekommunikasiýa pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplady, ammarymyza we ammarymyza eýe, Hytaýda signal güýçlendiriji öndürijisiniň ilkinji 3 sanawynda.Önümçilik we lomaý satuw ulgamy bilen, Lintratek 155 ýurduň signal güýçlendiriji bazarynda bütin dünýäde meşhurdyr.

Koprak oka

Habaryňyzy goýuň


Habaryňyzy goýuň