Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Müşderiler we sergiler

lc2

Müşderilerimiz

10 ýyldan gowrak ösüş bilen häzirki wagtda Lintratek takmynan 150 ýurtdan gelen müşderiler bilen hyzmatdaşlygy ýola goýdy.
Her ýyl käbir distribýutorlar 2020-nji ýyla çenli kompaniýamyzy görmek üçin Hytaýa gelerdiler. Satyn almagy meýilleşdirýän signal güýçlendirijisiniň hilini we kepilligini anyk bilmek isleýärler.Käbir müşderiler bu hyzmaty ýerli müşderilerine üpjün edip biler ýaly doly toplum signal güýçlendirijisini gurmagy öwrenmek üçin bu ýere gelýärler.COVID-19-yň durmuşymyza we işimize hakykatdanam täsir edendigini bilsek-de, biziň we müşderilerimiziň arasyndaky baglanyşygy kesen ýalydy, ýöne hakykatdanam, bu ýyllar henizem aragatnaşyk, sesli jaň arkaly aragatnaşyk saklaýarys

Bu hereket, müşderilerimiz bilen Lintratek arasyndaky baglanyşygy güýçlendirýär.Önümlerimize we kompaniýamyzyň medeniýetine ynamymyz bar, ýöne muny has gowulaşdyrmak üçin teklibiňiz gerek.

lc1

Sergiler

2012-nji ýylda döredileninden bäri, Lintratek dünýäde lintratek signal güýçlendirijisini görkezmek üçin dürli ýurtlardan sergilerde tejribe toplady.Tehnologiýa sergisiniň 3 dürli wagty bar.Lintratekiň ösüşi üçin hakykatdanam möhümdir.

lc3

2014 HK elektronika ýarmarkasy- Kompaniýa döredilenden 2 ýyl soň, Lintratek topary öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji ilkinji nesli getirip, özüni dünýä tanatmaga synanyşdy.

lc4

2016 ABŞ-nyň aragatnaşyk sergisi- Bu ýyl Lintratek topary has ulaldy we güýçlendi, önümi ösdürmek we önümçilik prosesi barha ösdi.Hatda nusgawy model KW20L döredildi we ABŞ-a getirildi.Bu gezelenç Lintratekden dünýäden köp sanly janköýer almaga mümkinçilik berdi.

lc5

2018 Hindistan halkara sergi we konferensiýasy- Bu syýahatda Lintratek diňe öňküsi ýaly esasy öýjükli telefon güýçlendirijisine ünsi jemlemedi.Şol goldaýan önümleri öndürmek tehnologiýasyna göz ýetirendigimiz sebäpli bu gezek halka “Bir gezeklik” hyzmatymyzy görkezdik.Köne dostlary gördük we täze dostlar bilen duşuşdyk.

Bilşimiz ýaly, COVID-19 2019-njy ýylda geldi, bu bize we import we eksport söwdasynyň beýleki ugurlaryna gaty täsir etdi.Lintratek ýaly köp kompaniýalar hyzmatdaş tapmak üçin gatnaşýan sergiden ýüz öwürmeli boldular.Şonuň üçin Lintratek dürli daşary ýurt söwda platformalarynda onlaýn eksport söwdasyny ösdürdi.Bu gezek ýagdaý üýtgedi.Müşderileri tapmagyň ýerine tapýarys.LINTRATEK brendini tor arkaly has meşhur etmeli.Şeýle hem, özümizi we müşderilerimizi birikdirmek üçin tor ulanýarys.Wagt üýtgese-de, aragatnaşyk aragatnaşygy has amatly etdi.


Habaryňyzy goýuň