Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Uly ölçegli bina

Lintratek öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji bilen uly göwrümli ykjam tor çözgüdi

Häzirki wagtda telekommunikasiýa enjamlary, esasanam jübi telefony, adamlaryň gündelik durmuşynda hakykatdanam möhümdir.Mobileöne jübi telefony käbir ýerlerde elmydama gowy signal alyp bilmeýär, näme üçin?Käbir sebäplere görä bolup biler: öýjükli telefon signalynyň esasy diňinden aralyk gaty uzak, binanyň diwary signal geçirişini kesdi, ulanyjylaryň şol bir giňişlikde öýjükli telefon signalyny has köp…
Onda bu meseleleri bir sekuntda näme çözüp biler?Jogap jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi ýa-da käwagt signal güýçlendiriji ýa-da signal gaýtalaýjy diýýäris.Belki käbir ýigitler üçin bu täze we nätanyş.Actuallyöne hakykatdanam durmuşymyzda hemme ýerde bar.Söwda merkezinde, häzirki zaman işewürlik binasynda, awtoulag duralgasynda, jaýyňyzda, ofisiňizde…

amaly

Bu ýerlerde adatça gowy signal almak gaty kyn, ýöne uly telekommunikasiýa gurşawy bilen telefon edip bilersiňiz, sebäbi signal güýçlendiriji doly enjam binada gizlenýär.Mysal alyň, awtoulag duralgasynda (ýerzemin), şu surata serediň:

ykjam güýçlendiriji gurnama

Tsignalyň iberilmegi öňem kesilipdi, lintratek tarapyndan işlenip düzülen tor çözgüdi gurlandan we güýçli signal güýçlendiriji we bu aragatnaşyk antennalaryny guranyňyzdan soň, ähli awtoulag duralgasy gowy öýjükli telefon signaly bilen örtülendir, gyssagly ýagdaýda telefon jaňyny alyp bilmejekdiginden gorkmaň bolýar.

 

In bu sahypa, käbirleri üçin amatly çözgüt tapmagy maslahat bererismyhmanhana, ýaşaýyş jaýy, ähli gat ofis we ş.m. ýaly orta ölçegli bina…

If size tor çözgüdi gerekjaý, öý ofisi, studiýa ýaly kiçi göwrümli bina, şu ýere basyňmaslahat berilýär.

Dürli programmalar üçin goşmaça kombinasiýa

Optional birleşme

Full Kit

Content

AGC

MGC

Cartykmaç

Tor göterijiler

(Band ýygylygy)

lintratek-aa23-ykjam-signal-güýçlendiriji 

AA23 TRI BAND*1

LPDA antenna * 1

Antil antenna * 4

10-15m kabel

Power üpjünçiligi

Guide kitaby

AGC

400-600 kw

Sgoldaw3 ýygylyklaryşol bir wagtyň özünde dürli göterijilerden

 lintratek-kw20l-dört-ykjam-signal-güýçlendiriji

KW20L QUAD BAND*1

LPDA antenna * 1

Panelantenna * 2

10-15m kabel

Power üpjünçiligi

Guide kitaby

AGC

600-800 kw

Sgoldaw4 ýygylyklaryşol bir wagtyň özünde dürli göterijilerden

 lintratek-kw20l-penta-ykjam-signal-güýçlendiriji

KW20L PENTA BAND*1

LPDA antenna * 1

Panelantenna * 4

10-15m kabel

Power üpjünçiligi

Guide kitaby

AGC

1000-1200 kw

Sgoldaw5 ýygylyklaryşol bir wagtyň özünde dürli göterijilerden

 lintratek-F-seriýa-ykjam-signal-güýçlendiriji

KW33F TRI BAND*1

Grid antenna * 1

Cantenna * 6

Panelantenna * 6

10-15m kabel

Power üpjünçiligi

Guide kitaby

AGC + MGC

2400-3600 kw

Sgoldaw3 ýygylyklaryşol bir wagtyň özünde dürli göterijilerden

Öwrenmeli bir zat bar, öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji satyn almagy meýilleşdirmezden ozal, ulanyjylaryň ulgam operatorlarynyň ýygylyk zolaklaryny tassyklamaly.

If senDemirgazyk Amerikahaýyş edýärinşu ýere basyňlaýyk ýygylygy dogry ýygylyk zolaklary bilen barlamak.

If senGünorta Amerikahaýyş edýärincşu ýerde ýalabarlamak üçin.

If senEuropeewropahaýyş edýärinşu ýere basyňdogry maslahat almak üçin.

If senAfrikahaýyş edýärinşu ýere basyňdogry zolaklar bilen tor çözgüdi barada has giňişleýin maglumat almak.


Habaryňyzy goýuň