Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Demirgazyk Amerika tor operatory

Demirgazyk Amerikadaky ulgam operatorynyň signal güýjüni ýokarlandyrmaga kömek ediň

Demirgazyk Amerikadaky esasy ykjam aragatnaşyk operatorlary (MNO)
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda esasy aragatnaşyk operatorlary şulardyr: Verizon Wireless, AT&T, T-Mobile, Sprint, US Cellular we beýleki ýerli kompaniýalar.

demirgazyk Amerikadaky ulgam operatory

Kanadada we Meksikada esasy MNO:Rogers, Telus, Bell, Virgin Mobile, Movistar we AT&T.

CA MX tor göterijisi

Demirgazyk Amerikadaky ykjam aragatnaşyk operatorlarynyň arasyndaky deňeşdirmeler

Justaňy ýygylyk zolaklarynyň meňzeşdigini aýtsak-da, şol aragatnaşyk operatorlarynyň arasynda käbir tapawutlar bar.Aşakdaky diagrammada Demirgazyk Amerikadaky esasy ykjam aragatnaşyk operatorlarynyň 2G, 3G we 4G ýygylyk zolaklaryny barlap bileris.

Ndaşaýjy

Tor görnüşi

Operating Band

tor-operator-demirgazyk-amerika_02

2G

BC0 (800), BC1 (1900)

4G

B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B13 (700), B66 (1700/2100)

tor-operator-demirgazyk-amerika_01

2G

B5 (850)

3G

B2 (1900)

4G

B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700)

 tor-operator-demirgazyk-amerika_04

2G

B2 (1900), B5 (850)

3G

B2 (1900), B5 (850)

4G

B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 / 14/17/29 (700), B30 (2300)

 tor-operator-demirgazyk-amerika_05

2G

B2 (1900)

3G

B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS AF)

4G

B2 (1900), B4 / 66 (1700), B5 (850), B12 (700), B71 (600)

 CA-MX-tor-daşaýjy_03

2G

B2 (1900), B5 (850)

3G

B2 (1900), B5 (850)

4G

B4 (1700), B7 (2600), B12 (700)

CA-MX-tor-daşaýjy_02

3G

B2 (1900), B5 (850)

4G

B2 (1900), B5 (850), B12 / 13/17 (700), B66 (1700)

 CA-MX-tor-daşaýjy_04

3G

B2 (1900), B5 (850)

4G

B4 (1700, B7 (2600))

 CA-MX-tor-daşaýjy_05

2G

B2 (1900)

3G

B2 (1900), B5 (850)

4G

B2 (1900), B4 (1700)

B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 / 13/17 (700)

Theseöne bu set göterijileriniň ýygylyk zolaklary baradaky maglumatyny nädip alyp bileris?Bu ýerde ulanýan ykjam ulgam operatoryňyzyň ýygylygyny barlamak üçin size birnäçe maslahat berýäris:
1. Jübi ulgamy kompaniýalaryna jaň ediň, göni sizi barlamagyny haýyş ediň.
2. Ulanylýandygyňyzy barlamak üçin “Öýjükli-Z” APP-ni ýükläňAndroid ulgamy.
3. “* 3001 # 12345 # *” aýlaň → “Öýjükli maglumata hyzmat etmek” düwmesine basyň → Eger ulanýan bolsaňyz, “Freq Band Indicator” -y barlaňiOS ulgamy.

1658111452650

Şeýlelik bilen, ulanýan ulgam operatoryňyzyň ýygylyk zolaklaryny anyklanyňyzdan soň, jübi telefonyňyzyň signal almagyny ýokarlandyrmak üçin amatly çözgüt saýlap bilersiňiz.
Demirgazyk Amerikada MNO signalyny ýokarlandyrmak üçin goşmaça kombinasiýalar

Optional birleşme

Full Kit

Content

Cartykmaç

Band ýygylygy

AGC funksiýasy

Tor göterijiler

 lintratek kw20l bäş

KW17L goşa zolak*1

Agagi antenna * 1

Panel antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

300-400 kw

B5 + B2 √

B5 + B4 √

B5 + B1 √

NO

tor-operator-demirgazyk-amerika_02tor-operator-demirgazyk-amerika_01tor-operator-demirgazyk-amerika_04tor-operator-demirgazyk-amerika_05CA-MX-tor-daşaýjy_02CA-MX-tor-daşaýjy_04CA-MX-tor-daşaýjy_05

lintratek kw23c 

KW23C goşa zolak*1

LPDA antenna * 1

Panel antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

300-400 kw

B5 + B2 √

B5 + B4 √

YES

 lintratek kw20l dörtlük

KW20L dört zolak*1

LPDA antenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

400-600 kw

B5 + B2 + B4 + B7 √

B5 + B2 + B4 + B12 √

B5 + B2 + B4 + B28 √

YES

 tor-operator-demirgazyk-amerika_02tor-operator-demirgazyk-amerika_01CA-MX-tor-daşaýjy_06tor-operator-demirgazyk-amerika_05CA-MX-tor-daşaýjy_02CA-MX-tor-daşaýjy_04tor-operator-günorta-amerika_03CA-MX-tor-daşaýjy_03

 lintratek kw20l bäş

KW20Lbäştopary*1

Yagiantenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

400-600inedördül metr

B5 + B2 + B4 + B12 + B13

B5 + B2 + B4 + B28 + B7 √

YES

lintratek kw27f 

KW23Ftritopary*1

LPDA antenna * 1

Ceilingantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

1000-3000inedördül metr

B5 + B2 + B4 √

B5 + B2 + B7 √

AGC + MGC

Diagrammada size käbir aýratynlyk modellerini görkezýärisköp zolakly signal güýçlendirijigoşa zolak, üç zolak, dört topar we bäş topar.Olar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, plsaşagyna basyňhas jikme-jik öwrenmek üçin, ýa-da degişli çözgüt tapmak üçin diňe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Isleseňizýörite ýygylyk zolaklaryny sazlaňmarketerli bazaryňyzyň islegini kanagatlandyryp, maglumat we arzanladyş üçin Lintratek satuw toparyna ýüz tutuň.Lintratek-den köp zat barÖndüriji hökmünde 10 ýyllyk tejribesignal güýçlendiriji we güýçlendiriji antenna ýaly telekommunikasiýa önümleriniň.Sizi üpjün etmek üçin R&D studiýamyz we ammarymyz barOEM & ODM hyzmaty.


Habaryňyzy goýuň