Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Aziýa we Awstraliýa ulgam operatory

Aziýada we Awstraliýada ykjam ulgam operatorynyň signal alşyny güýçlendiriň

Aziýada we Awstraliýada esasy ykjam aragatnaşyk operatorlary (MNO)

Aziýada (Hytaýyň 3 esasy MNO-dan başga) esasytor göterijileriýa-da diýýärisykjam ulgam operatorlary (MNO)aşakdaky sanawda:Vodafone, Telenor, celcom, Smart, airtel, Jiowe beýleki ýerli kompaniýalar.Awstraliýada esasy MNOTelstra, Optus we Vodafone.

Aziýa Awstraliýada tor operatory

Aziýanyň we Awstraliýanyň ykjam aragatnaşyk operatorlarynyň döwründe köp meňzeşlik barlygy sebäpli, bu makalada seljermäge synanyşýarys.Beýleki yklymlardan bolsaňyz, ykjam ulgam operatorlary barada has giňişleýin maglumat üçin basyň:Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika, Afrika, Europeewropa.

Öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji satyn almalydygymyzyň sebäpleri

Görşüňiz ýaly, Aziýadaky ýa-da Awstraliýadaky ýerleriňizde öz saýlamagyňyz üçin köp sanly aragatnaşyk kärhanasy bar, şonuň üçinem olaryň birden köpüsini ulanýarsyňyz, belki siz we dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz dürli hyzmatlary ulanýarsyňyz.
Mysal üçin, ulanýan wagtyňyz2G 3G 4G bilen wodafone, şol bir wagtyň özünde ikinji sim kartaňyz2G 3G 4G bilen telenor, indi bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz, şol bir ýerde, 4G Vodafone-nyň ykjam signalyny almak doly bar, ýöne 4G telenoryň kabul edilmegi gaty gowşak.Bu ýagdaýa sebäp bolýardürli ýygylyk zolaklarybu iki tor operatory we esasy diňlerden aralyk tapawudy.
Şonuň üçin dürli öýjükli aragatnaşyk operatorlarynyň gowşak öýjükli telefon signalyny almagyny güýçlendirmek üçin, dogry ýygylyk zolaklaryna laýyk gelýän öýjükli telefon signal güýçlendirijisini saýlamalydyrys.

Bu ýerde size dürli ykjam ulgam operatorlarynyň dürli ýygylyk zolaklaryny sanamak üçin diagramma görkezmek isleýäris.
Awstraliýadaky ykjam ulgam operatorlarynyň ýygylyk zolaklary

Ndaşaýjy

Tor görnüşi

Operating Band

tor-operator-in-asia-australia_03

3G

B1 (2100), B5 (850)

4G

B1 (2100), B3 (1800), B28 (700)

 tor-operator-in-asia-australia_01

2G

B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B1 (2100), B5 (850), B3 (1800)

tor-operator-in-asia-australia_08

2G

B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B40 (TD 2300)

 tor-operator-in-asia-australia_11

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B3 (1800)

 tor-operator-in-asia-australia_10

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100), B5 (850)

4G

B3 (1800), B28 (700)

Aziýada ykjam ulgam operatorlarynyň ýygylyk zolaklary

Ndaşaýjy

Tor görnüşi

Operating Band

 tor-operator-in-asia-australia_01

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B8 (900)

4G LTE

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)

 tor-operator-in-asia-australia_05

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B5 (850)

4G LTE

B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B28a (700)

 tor-operator-in-asia-australia_04

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100)

4G LTE

B3 (1800), B7 (2600)

 tor-operatorlar-in-Europe_04

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B8 (900)

4G LTE

B3 (1800)

 tor-operator-in-asia-australia_06

2G GSM

B1 (2100), B8 (900),B2 (1900)

3G UMTS

B1 (2100), B9 (1800 Japanaponiýa), B19 (800)

4G LTE

B1 (2100), B3 (1800), B19 (800), B21 (1500), B28b (700), B42 (TDD 3500)

 tor-operator-in-asia-australia_02

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B5 (850)

4G LTE

B3 (1800), B5 (850)

 tor-operator-in-asia-australia_07

2G GSM

B3 (1800), B8 (900)

3G UMTS

B1 (2100), B8 (900)

4G LTE

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600),B8 (900)

Aboveokardaky maglumata görä, Awstraliýada ýa-da Aziýada tapawudy ýok,iň köpadatyýygylyk zolaklarytor operatorlarydyrB8 (900), B1 (2100), B3 (1800), B20 (800), B28 (700) we B7 (2600).

If ulanýan ulgam göterijileriňiziň maglumatlary barada henizem agzamadyk, dünýäniň ýygylygyny barlamak üçin web sahypasy bar:https://www.kimovil.com/ .

“Lintratek” -iň bütin dünýädäki ulanyjylar üçin tor çözgüdi we degişli enjam bilen üpjün etmekde 10 ýyldan gowrak tejribesi bar, bu ýerde size doly öýjükli telefon signal güýçlendirijisini saýlaýarys.

Aziýada we Awstraliýada öýjükli telefon signalyny güýçlendirmek üçin goşmaça kombinasiýalar

Optional birleşme

Full Kit

Content

Cartykmaç

Band ýygylygy

AGC funksiýasy

Tor göterijiler

 lintratek aa23

AA23 üç topary*1

LPDA antenna * 1

Şekilli antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

300-400 kw

B5 + B8 + B3 √

B8 + B3 + B1 √

B8 + B3 + B20 √

YES

 tor-operator-in-asia-australia_01tor-operator-in-asia-australia_02tor-operator-in-asia-australia_03tor-operator-in-asia-australia_04tor-operator-in-asia-australia_05tor-operator-in-asia-australia_06tor-operator-in-asia-australia_07tor-operator-in-asia-australia_08tor-operator-in-asia-australia_09tor-operator-in-asia-australia_10tor-operator-in-asia-australia_11

lintratek kw20l dörtlük 

KW20L dört zolak*1

LPDA antenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

400-600 kw

B5 + B8 + B3 + B1 √

B8 + B3 + B1 + B20 √

B8 + B3 + B1 + B7 √

B8 + B3 + B1 + B28 √

YES

 lintratek kw20l bäş

KW20L penta topary*1

Yagiantenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

400-600inedördül metr

B8 + B3 + B1 + B28 + B7 √B8 + B3 + B1 + B20 + B7 √

YES

lintratek kw27f 

KW23Ftritopary*1

LPDA antenna * 1

Ceilingantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

1000-3000inedördül metr

B5 + B3 + B1 √

B5 + B8 + B3 √

B8 + B3 + B1 √

B8 + B1 + B7 √

B3 + B1 + B7 √

AGC + MGC

Önüm sanawynda üç zolakly güýçlendiriji, dört zolakly güýçlendiriji we hatda penta-band güýçlendiriji ýaly köp zolakly signal güýçlendirijileriniň käbir işleýän modellerini görkezýäris.Olar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin önümleriň suratyna basyň, ýa-da laýyk ulgam çözgütleri barada soramak üçin göni habarlaşyp bilersiňiz.Size amatly bahalar bilen ulgamy köpeltmek çözgüdiniň ähli hyzmatyny hödürläris.Bu ýerde başga-da köp dürli dizaýn bar, henizem agzamadyk, plsönümlerimiziň katalogyny göçürip almak üçin şu ýere basyň.

Marketerli bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite ýygylyk zolagyny sazlamak isleseňiz, maglumat we arzanladyş üçin Lintratek satuw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Signal güýçlendirijileri we güýçlendiriji antenalar ýaly telekom önümlerini öndüriji hökmünde 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, Lintratek telekommunikasiýa pudagynda iň oňat OEM & ODM hyzmatlaryny hödürlemek üçin öz gözleg we barlaghanamyz we ammarymyz bar.


Habaryňyzy goýuň