Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Habarlar

 • Gözleg toparynyň in Engineeringenerçiligi üçin çöllük öýjükli signal signallaryny almak meselesini çözmek

  Gözleg toparynyň in Engineeringenerçiligi üçin çöllük öýjükli signal signallaryny almak meselesini çözmek

  (fonda) Geçen aý Lintratek müşderiden öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji barada sorag aldy.Nebit ýataklarynyň gözleg toparynyň bir aýda şol ýerde ýaşaýan ýabany nebit ýatagynda işlemelidigini aýtdy.Synag ...
  Koprak oka
 • 4G gaýtalaýjy KW35A Tri Band Network Booster-iň täze gelişi

  4G gaýtalaýjy KW35A Tri Band Network Booster-iň täze gelişi

  Täze geliş 4G KW35A MGC Network Booster Recentlyakynda Lintratek innowasiýa önümleri konferensiýasynda KW35A ýöriteleşdirilen signal güýçlendiriji işe girizildi.Bu modeliň meýdany 10,000 inedördül metre çenli.Üç wariant bar: ýeke zolak, goşa zolak we ...
  Koprak oka
 • Jübi telefonynyň signalynyň güýjüni nädip ýokarlandyrmaly?

  Jübi telefonynyň signalynyň güýjüni nädip ýokarlandyrmaly?

  Gündelik durmuş tejribämize görä, bir saýtda dürli öýjükli telefonyň dürli signal güýjüni alyp biljekdigini bilýäris.Bu netije barada köp sebäpler bar, şu ýerde esasylaryny düşündirmek isleýärin....
  Koprak oka
 • Lintratekiň 10 ýyllygy

  Lintratekiň 10 ýyllygy

  2022-nji ýylyň 4-nji maýynda günortan Hytaýyň Foshan şäherindäki myhmanhanada Lintratekiň 10 ýyllyk ýubileý dabarasy uly dabara bilen geçirildi.Bu çäräniň mowzugy, pudakda öňdebaryjy bolmaga we milliard dollarlyk girdeji gazanmak üçin öňe gitmäge bolan ynam we tutanýerlilik ...
  Koprak oka
 • 6G aragatnaşygynyň alty sany esasy tehniki aýratynlygy

  6G aragatnaşygynyň alty sany esasy tehniki aýratynlygy

  Hemmelere salam, bu gün 6G torlarynyň bolup biljek esasy tehniki aýratynlyklary barada gürleşmekçi.Netijeleriň köpüsi 5G entek doly ýapylmady diýdiler we 6G gelýärmi?Hawa, dogry, bu global aragatnaşyk ösüşiniň tizligi!...
  Koprak oka
 • Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň iş prinsipi

  Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň iş prinsipi

  Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi, gaýtalaýjy diýlip hem bilinýär, aragatnaşyk antennalaryndan, RF duplekserden, pes ses güýçlendirijisinden, mikserden, ESC güýçlendirijisinden, süzgüçden, güýç güýçlendirijisinden we güýçlendiriji baglanyşyklary döretmek üçin beýleki komponentlerden ýa-da modullardan durýar.Jübi telefonynyň belgisi ...
  Koprak oka

Habaryňyzy goýuň