Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Lintratek nirede?

“Lintratek Technology Co., Ltd.” Hytaýyň Foshan şäherinde, Guanç Guangzhououda ýerleşýär.

Lintratek-iň esasy önümleri haýsylar?

“Lintratek” telekommunikasiýa bilen baglanyşykly önümleri esasan öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji, açyk antenna, ýapyk antenna, signal dykylyşy, aragatnaşyk kabelleri we beýleki önümleri goldaýar.Mundan başga-da, islegiňizi alanymyzdan soň tor çözgüt meýilnamalaryny we bir gezeklik satyn alyş hyzmatyny hödürleýäris.

Amatly signal güýçlendirijisini nädip saýlamaly?

Şahsy maksat bilen satyn alsaňyz, ilki Lintratek satuw toparyndan soramagyňyzy maslahat berýäris.Ilki bilen öýjükli telefon aragatnaşyk operatoryňyzyň ýygylygyny barlamaga ýol görkezeris.Soňra programmaňyz (gurluşy we gurşawy) we ulanyjy mukdary barada anyk öwreneris, ahyrynda size laýyk birini maslahat bereris we sitata ibereris.
Satmak üçin satyn almak isleseňiz, siziň saýlamagyňyz üçin 30-dan gowrak dürli seriýamyz bar, ýöne ilki bilen, müşderiňiziň derňewi, ýerli esasy aragatnaşyk operatorlary we satyn alyş býudjetiňiz ýaly ýerli ýeriňizdäki bazar hakda derňemeli we soň satmak üçin amatly modelleri maslahat bereris.

Sargyt bermek islesem haýsy töleg usullary bar?

Dürli töleg usulyny kabul edýäris.Adatça PayPal, T / T, bank geçirmesi, Western Union müşderilerimiziň saýlaýan zatlarynyň iň köplenç usulydyr.

Töleg gutarandan soň näçe gün bukjany alyp bilerin?

ASAP iberişini gurarys, adatça DHL, FedEx, UPS ýük daşaýan kompaniýany saýlarys we bukjany 7-10 günüň içinde alarsyňyz.“Lintratek” signal güýçlendiriji modelleriniň köpüsi ätiýaçda.

Lintratek signal güýçlendirijisiniň önümçilik prosesi nähili?

“Lintratek” signal güýçlendirijisiniň her bir enjamy, ugratmazdan ozal önümçilik prosesiniň we funksiýanyň synagyndan geçer.Esasy önümçilik prosesi şu bölekleri öz içine alýar: zynjyr tagtasynyň gözleg we çap, ýarym taýýar nusga almak, önümi ýygnamak, funksiýany barlamak, gaplamak we eltip bermek.

Önümleriňiz tassyklanan şahadatnama ýa-da önüm synag hasabatlary barmy?

Elbetde, CE, SGS, RoHS, ISO ýaly dünýäniň dürli guramalary tarapyndan tassyklanan şahadatnamalarymyz bar.Diňe öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji modeller üçin däl, eýsem Lintratek kompaniýasy öýden we bortdan käbir baýraklara eýe boldy.Has giňişleýin barlamak üçin şu ýere basyň, göçürmeler gerek bolsa, munuň üçin satuw toparymyz bilen habarlaşyň.


Habaryňyzy goýuň