Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Ⅰ.Kompaniýa barada soraglar

Lintratek-iň esasy önümleri haýsylar?

Lintratek, esasan, telekommunikasiýa bilen baglanyşykly önümleri we hyzmaty üpjün edýäröýjükli telefon signalyny güýçlendiriji, açyk antenna, ýapyk antenna, signal dykylyşy, aragatnaşyk kabelleriwe başgalar önümleri goldaýan.Mundan başga-da, islegiňizi alanymyzdan soň tor çözgüt meýilnamalaryny we bir gezeklik satyn alyş hyzmatyny hödürleýäris.

lintratek-esasy önüm

 

Her önümiň jikme-jik beýany barada,şu ýere basyňönümleriň sanawyny barlamak üçin.

Önümleriňiz tassyklanan şahadatnama ýa-da önüm synag hasabatlary barmy?

Elbetde, dünýädäki dürli guramalar tarapyndan tassyklanan şahadatnamalarymyz barCE, SGS, RoHS, ISO.Diňe öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji modeller üçin däl, eýsem Lintratek kompaniýasy öýden we bortdan käbir baýraklara eýe boldy.

Şu ýere basyňhas köp barlamak üçin, göçürmeler gerek bolsa, munuň üçin satuw toparymyz bilen habarlaşyň.

Lintratek nirede ýerleşýär?

“Lintratek Technology Co., Ltd.” Hytaýyň Foshan şäherinde, Guanç Guangzhououda ýerleşýär.

Sargyt bermek islesem haýsy töleg usullary bar?

Dürli töleg usulyny kabul edýäris.AdatçaPayPal, T / T, bank geçirmesi, Western Unionmüşderilerimiziň saýlaýan iň ýygy usulydyr.

b2b-töleg

Lintratek signal güýçlendirijisiniň önümçilik prosesi nähili?

“Lintratek” signal güýçlendirijisiniň her bir enjamy, ugratmazdan ozal önümçilik prosesiniň we funksiýanyň synagyndan geçer.Esasy önümçilik prosesi şu bölekleri öz içine alýar: zynjyr tagtasynyň gözleg we çap etmek, ýarym taýýar nusga almak, önümi ýygnamak, funksiýany barlamak, gaplamak we eltip bermek.

önümçilik

Töleg gutarandan soň näçe gün bukjany alyp bilerin?

ASAP iberişini tertipleşdireris, adatça DHL, FedEx, UPS ýük daşaýan kompaniýany saýlarys we tölegiňizi töläniňizden soň 7-10 günüň içinde bukjany alarsyňyz.“Lintratek” signal güýçlendiriji modelleriniň köpüsi ätiýaçda.

eltip bermek usuly

Ⅱ.Önümiň işleýşi barada soraglar

Signal güýçlendiriji nähili işleýär?

Signal güýçlendirijisiniň tutuş ulgamyna signal güýçlendirijisiniň bir bölegi, açyk antennanyň bir bölegi we ýapyk antennanyň bir bölegi (ýa-da birnäçe bölegi) girýär.

Daşky antennaesasy diňden iberilen signaly almak üçin.

Signal güýçlendirijiiçerki ýadro çipi bilen alnan signaly güýçlendirmek üçin.

Oorapyk antennabinanyň içinde berkidilen signaly geçirmek üçin.

signal-güýçlendiriji-örtük-kw20l-bäş-b

Amatly signal güýçlendirijisini nädip saýlamaly?

1. Telekommunikasiýa gurşawyňyzyň signal ýygylygyny barlaň

IOS we Android ulgamy üçin ýygylyk zolagyny barlamagyň usullary başga.

GYSGAÇA SÖESTGI-USUL

 

2.SoragLintratek satuw toparymaslahat bermek üçin

Tor operatoryňyzyň zolak ýygylygyny bize aýdyň, şonda signal güýçlendirijisiniň laýyk modellerini maslahat bereris.

Lomaý satyn almak isleýän bolsaňyz, ýerli bazaryň islegini kanagatlandyryp, tutuş marketing teklibini edip bileris.


Habaryňyzy goýuň