Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Uly göwrümli bina

Lintratek öýjükli telefon signal güýçlendiriji bilen kiçi göwrümli gurluşyk signal gapagy

Näme üçin signal güýçlendiriji gerek?

“Lintratek” öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji köp ýerlerde ulanylyp bilner, enjamy hakykatdanam görüp bilmersiňiz, ýöne ol bar we gündelik durmuşymyzda köp täsir edýär.Oba ýerlerinde, söwda binasynda, söwda merkezinde, awtoulag duralgasynda ... adatça bu ýerlerde, üpjün edijileriň esasy stansiýasyndan ýa-da ýapyk ýerlerden uzakda, öýjükli telefon signaly gowşak, hatda hyzmat alyp bilmersiňiz .Emma adamlar henizem gowy signal kabul edip, telefon jaňyny alyp bilerler, bularyň hemmesi öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji, käbirleri gaýtalaýjy ýa-da signal güýçlendiriji diýýärler.

amaly

Dürli programmalar üçin goşmaça kombinasiýa

 

“Lintratek” -iň dürli programmalar üçin dürli modelleri bar, bu ýerde size käbir amatly modelleri we öýde ulanmak, ofis studiýasy we şuňa meňzeş binalary hödürleýäris.
100-500 inedördül metr meýdany geçmek isleseňiz, bu ýerde size goşmaça çözgüt meýilnamalaryny hödürleýäris:

Optional birleşme

Full Kit

Content

Cartykmaç

Tor göterijiler

(Band ýygylygy)

signal güýçlendiriji 1

KW13A * 1

Yagi antenna * 1

Whip antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

50-100 kw

Goldawdiňe birtor göterijiniň ýygylygy

 signal güýçlendiriji 2

KW17L * 1

LPDA antenna * 1

Antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

100-200 kw

Sgoldaw2 ýygylyklaryşol bir wagtyň özünde dürli göterijilerden

 signal güýçlendiriji 3

AA23 * 1

LPDA antenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

300-400 inedördül metr

Sgoldaw3 ýygylyklaryşol bir wagtyň özünde dürli göterijilerden

Dürli ulgam operatorlaryna (tor göterijilerine) görä satyn almak isleseňiz, maglumat üçin şu ýere basyň.Global ulgam göterijileriniň signalyny ýokarlandyrmak üçin saýlan 500-den gowrak modelimiz bar.
In engineener ýa-da taslama menejeri bolsaňyz we has köp ugur gurmak isleseňiz, güýçli gaýtalaýjy barada maglumat üçin şu ýere basyň.

Müşderileriň pikirleri

Müşderiniň pikirleri

Gurnama seresaplygy

Signal güýçlendiriji toplumyny gurmazdan ozal, üns bermeli bir zadyňyz bar.


Habaryňyzy goýuň