Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Marka hekaýasy

Lintratek

Marka hekaýasy

(fonda)

Belki, gündelik durmuşymyzda köp adamlar şular ýaly ýagdaýlara duş geldiler: häzirki zaman beýik binada ýa-da uly binanyň ýerzeminde bolanymyzda, käwagt telefonymyz ykjam telekommunikasiýa barada gowy signal alyp bilmeýär.Bu netijäniň sebäbi simsiz geçirişiň kölegeli täsiri.Bu kölege effekti simsiz signal beriş wagtynda ykjam telekommunikasiýanyň kör nokadyna sebäp bolar.Şonuň üçin bu meseläni çözmek üçin gowşak signal köpri tehnologiýasyny ulanmalydyrys.Bu, “Lintratek” -iň esasan harytlary we hyzmaty bilen üpjün edýän zady.

1. Lintratek-iň esaslandyryjysynyň maglumatlary

Şi Şensong (Piter)

“Lintratek” -iň baş direktory

Hünär belligi :

Wireless Simsiz tor gurşawy boýunça RF hünärmeni

Gowşak signal köprüsi pudagyny esaslandyryjy

● EMBA SUN YAT-SEN UNWERSITETI

Os Foshan tor işewür birleşiginiň müdiri

 

Gurluşygyň taryhy: Lintrak:

“Lintratek Tech.” -I esaslandyryjy Sunsong Sek bu telekommunikasiýa signalynyň kör nokady meselesine köpden bäri düşünipdi we gowşak signal köprüsi tehnologiýasy baradaky bilimleri bilen adamlara bu ýagdaýy optimizirlemäge kömek edipdi, pikirlenip: käbirlerini döredip bilerinmi? bu meseleleri çözmek we has köp adama elmydama doly telefon signalyny almaga kömek etmek üçin enjamlar.

Aslynda, jenap Sek çagalygynda simsiz signalyň berilmegi sebäpli telewizora tomaşa edip biljekdigini bilip simsiz signal bilen gyzyklandy.Uniwersiteti gutarandan soň, telekommunikasiýa pudagynda karýerasyna başlady we takmynan 20 ýyl bäri göreşdi.

 

lintratek-başlyk

2. Lintratekiň gelip çykyşyny kesgitlemek

“Lorem ipsum dolor” amet, “conceptetuer” adipiscing elit, sed diam

çaga tomaşa etmek

Çagalykdan arzuw

Ilkinji kesgitleme, telekommunikasiýa işiniň nähili işleýändigi bilen gyzyklanýan we bir gün telekommunikasiýa pudagynyň bir bölegi bolmak isleýän arzuwly çaga.

lift-awariýa

Lift heläkçiligine duýgudaşlyk

Liftdäki heläkçilik hadysasy baradaky habary bir gezek göreniňde, liftde signalyň gowşaklygy sebäpli pida kömek sorap bilmedi we öldi.Esaslandyryjy Şensong betbagtçylygy görüp, bu heläkçiliklerden gaça durmak üçin has ýokary hilli signal güýçlendiriji oýlap tapmalydygyna gynanç bilen ant içdi.

lintratek-maşgala

Işgärleriň ýylgyryşyny tygşytlamak

Kärhananyň lideri bolmak bilen, Şensong işgärleriň bagtyny saklamak üçin agyr jogapkärçilikleri çekýär.2012-nji ýyldan häzirki güne çenli Lintratek topary has uly we has uly bolar.Emma biri-birimiziň hoşniýetlilik we söýgi sebäpli uly maşgala bolup ýaşaýarys.Şensong bolsa uzak saklamak üçin elinden gelenini edýär.

3. Lintratekiň LOGO

Lintratek nyşany iki standart reňkde,# 0050c7(gök) we# ff9f2d(mämişi).

Gökmanysyny berýär: rahatlyk, durnuklylyk, ylham, paýhas we saglyk.

Mämişimanysyny berýär: ýylylyk, ýylylyk, joşgun, döredijilik, üýtgeşiklik we tutanýerlilik

Bu iki reňk Lintratekiň ruhuny aňladýar.

 

Logotipiň görnüşimanysy: doly signal signalyny almak, bir el signal güýçlendirijisini we ýylgyryşy saklaýar.Bu, Lintratek toparynyň müşderileri gowy hyzmat bilen kanagatlandyrmaga we gowy telekommunikasiýa gurşawyny üpjün etmäge synanyşýandygyny görkezýär.

lintratek-logo

4. Lintratekiň üç esasy bölegi

zawod

Ammar

Birinji bölüm Lintratekiň iň möhümi.Önümçilik liniýasy signal güýçlendirijisiniň we aragatnaşyk antennasynyň hilini kesgitleýär.Önümçilik liniýasyndaky her bir sahypa soňky önümiň gowy işlemegini üpjün edýär.Şeýle hem gaplamadan ozal signal güýçlendiriji we antenna funksiýa wagtyny we wagtyny barlamaly.

ammar

Ammar

Ikinji bölüm ammar.Ine, Lintratekiň ýüregi diýip bileris.Adatça signal güýçlendirijisiniň her bir modeli (signal gaýtalaýjy / signal güýçlendiriji) müşderileriň gyssagly islegini üpjün etmek üçin ätiýaçda bolýar.Bölümi ibermezden ozal, kadaly işleýändigine göz ýetirmek üçin ahyrsoňy synag geçireris.

satuw topary

Satyş topary

Üçünji möhüm bölek, satuwdan öňki we satuwdan soňky satuw toparydyr.Müşderilere signal güýçlendirijisiniň laýyk modellerini saýlamaga we müşderiler üçin marketing meýilnamasyny düzmäge ugrukdyrmak üçin satuwdan öňki bölüm.Müşderiler üçin satuwdan soňky islendik meseläni çözmek üçin satuwdan soňky bölüm.

5. Lintratekiň ösüşi

2012.01- Lintratekiň resmi taýdan döredilmegi

2013.01- Tehnologiýa giriş we topar döretmek

2013.03- Öz signal güýçlendiriji modelimizi üstünlikli ösdürdik

2013.05- Şahamça markasyny döretmek we halkara täsirini ýokarlandyrmak

2014.10- Önüm CEewropa CE şahadatnamasyny aldy

2017.01- Kompaniýanyň masştabyny giňeltmek we täze iş merkezini döretmek

2018.10- Önümler FCC, IC şahadatnamasyna eýe boldy

2022.04- 10 ýyllyk ýubileýini geçirdi

Iş üçin bize goşulyň


Habaryňyzy goýuň