Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Uzak aralyga geçiriş

Lintratek güýçli gaýtalaýjy bilen uzak aralyk simsiz signal beriş

Döwrüň ösmegi bilen şäherleri we şäherleri birleşdirmek üçin köp oba ýerleri ulanyldy.Ulag ulgamy adamlar üçin köp amatlylyk getirýär.Ulag ulgamyny gurmak wagtynda göz öňünde tutulmaly möhüm bir zat bar:simsiz signal beriş.
Mysal üçin, töwerekdäki täze ýaşaýyş meýdany, täze awtoulag ýoly, dagdan uzak aralyk tuneli, oba ýerlerinde metro / demir ýol menzili… Bu ýerlerde telekommunikasiýa bolmasa, täze ösüşde üstünlik bolmaz zona.

1.1 uzak aralyga simsiz signal beriş

Şeýlelik bilen ösüş zolagy gurlanda tutuş telekommunikasiýa ulgamyny üpjün etmek, oba ýerlerinde simsiz signal ibermegiň päsgelçilikleriniň ýokdugyna göz ýetirmek üçin näme etmeli?
Bu ýerde käbir täze düşünjeleri hödürlemek isleýäris:Uzak aralyga simsiz signal beriş we süýüm optiki gaýtalaýjy.
Uzak aralyga simsiz signal beriş: Simsiz öýjükli telefon / radio signalyny gaýtalaýjy enjam bilen esasy diňden oba barmaly ýerine geçiriň.Uzak aralyga simsiz signal ibermek üçin amatly enjam gaýtalaýjy hakda, Lintratek size iki wariant hödürläp bileris: adaty ýokary girdejili güýçli gaýtalaýjy we süýüm optiki gaýtalaýjy.
Süýüm optiki gaýtalaýjy:Donor Booster, Uzak Booster, Donor Antenna we Line Antenna bilen uzak aralygy (5-10 km süýümli kabel bilen) simsiz signal geçirişini amala aşyrmak üçin.

Adaty güýçli gaýtalaýjy bilen süýümli optiki gaýtalaýjynyň arasyndaky tapawut:

 1.2 uzak aralyga simsiz signal beriş  1.3 uzak aralyga simsiz signal beriş

adaty güýçli gaýtalaýjy

süýümli optiki gaýtalaýjy

Suratlaryň görkezişi ýaly, bu iki ulgamyň arasyndaky iň uly tapawut: süýümli optiki gaýtalaýjy Host güýçlendiriji we Line güýçlendiriji tarapyndan aýrylýar.Bu iki bölüm uzynlygy ýöriteleşdirilen süýüm kabeli bilen baglanyşdyrylýar.Ora-da aýdyp bileris, host güýçlendiriji we goşmaça güýçlendiriji bir adaty güýçli gaýtalaýjy bilen deňdir.Süýüm optiki gaýtalaýjy ulgamy bilen, şol oba ýerleri üçin amatly uzak aralyga simsiz signal berişini amala aşyryp bileris.

Uzak aralyga simsiz signal beriş we Lintratek güýçli signal güýçlendiriji barada has giňişleýin maglumat bermek üçin, bu ýerde size taslama ýagdaýlarymyzyň biriniň ähli prosesi bilen paýlaşmak isleýäris:Magistral tuneli tor çözgüdi.
2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde biz Lintratek jenap Lewden hökümet taslamasy: awtoulag ýollarynyň tuneli binasy bilen şertnama baglaşandygyny aýdyp, sorag aldyk.Şol bir wagtyň özünde, tutuş tuneliň barşynda öýjükli telefon signalynyň gowşaklygyny çözmeli boldy.Şonuň üçinem kömek sorap Lintrateke ýüz tutdy.

wqhg
kw

Müşderimiz jenap Lew bilen habarlaşanymyzdan soň, bir tuneliň tutuş uzynlygynyň 2,8 km bolandygyny bildik.Biziň işimiz iki taraplaýyn tuneli (her biri takmynan 2,8 km) örtmek üçin doly meýilnamaly tor çözgüdi bilen üpjün etmekdi.Uzak aralyk bolany üçin, adaty güýçli gaýtalaýjynyň ýerine süýüm optiki gaýtalaýjyny uýgunlaşdyrmalydyrys.

1.4 uzak aralyga simsiz signal beriş

Iki 2,8 km tuneli gurmak üçin her tarapa (gündogar we günbatar) iki sany süýümli optiki gaýtalaýjy ulgamy gurmagy maslahat berýäris.Her bir güýçlendiriji güýçlendiriji 2 bölek güýçlendiriji bilen birikdirilmeli, şonuň üçin bu ýerde muny amala aşyrmak üçin 2 taraplaýyn bölüjini ulanmalydyrys.Her setir güýçlendiriji 2 bölek antenna bilen birikdirilmelidir, bu ýerde 2 taraplaýyn bölüji hem zerurdyr.Bilşimiz ýaly, her bir geçiriji antenna 500-800 metr aralygy öz içine alyp biler, şonuň üçin suratda görkezilişi ýaly doly meýilnama ýerliklidir.

Lintratek, signal güýçlendiriji öndürmek we müşderi torunyň çözgüdini öndürmek üçin 10 ýyldan gowrak tejribe toplady, esasanam uzak aralyk simsiz signal geçiriş taslamasy we güýçli gaýtalaýjy gurnama boýunça hünärmen.Mundan başga-da, dürli programmalara laýyk gelýän müşderileriň saýlamagy üçin dürli modellerimiz bar.

Pönüm öndürmek modeli Channel Skesgitlemek Ftalap zolagy
 F signal gaýtalaýjy Siňlis Bwe170 * 270 * 60mm Mpalta Garin: 85dBOutput güýji: 33dBmRBandda ipple: ≤6dB

Mpalta örtügi: 3000 inedördül metr

RF birleşdiriji: N-aýal N.

CDMA: 850MHZGSM: 900MHZDCS: 1800MHZ

WCDMA: 2100MHZ

Dual Bwe220 * 270 * 60mm CD: 850 + 1800MHZDW: 1800 + 2100MHZGD: 900 + 1800MHZ

GW: 900 + 2100MHZ

Tbökmek Bwe330 * 270 * 60mm CDW: 850 + 1800 + 2100CGD: 850 + 900 + 1800CGW: 850 + 900 + 2100

GDW: 900 + 1800 + 2100

DWL: 1800 + 2100 + 2600

 KW35A signal güýçlendiriji Siňlis Bwe Mpalta Garin: 90dBOutput güýji: 35dBmRBandda ipple: ≤6dB

Mpalta örtügi: 30000 kw

Sölçegi: 330 * 310 * 130mm

RF birleşdiriji: N-aýal N.

CDMA: 850MHZGSM: 900MHZDCS: 1800MHZ

WCDMA: 2100MHZ

Dual Bwe CD: 850 + 1800MHZDW: 1800 + 2100MHZGD: 900 + 1800MHZ

GW: 900 + 2100MHZ

Tbökmek Bwe CDW: 850 + 1800 + 2100CGD: 850 + 900 + 1800CGW: 850 + 900 + 2100

GDW: 900 + 1800 + 2100

DWL: 1800 + 2100 + 2600

 süýümli optiki gaýtalaýjy 5 WAT(/ Eke / goşa / üç zolakly) Mpalta Garin: 95dBOutput güýji: 5W CDMA: 850MHZGSM: 900MHZDCS: 1800MHZ

GD: 900 + 1800MHZ

GDW: 900 + 1800 + 2100MHZ

10 WAT(/ Eke / goşa / üç zolakly) Mpalta Garin: 100dBOutput güýji: 10W
20 WAT(/ Eke / goşa / üç zolakly) Mpalta Garin: 105dBOutput güýji: 20W

Ösüş taslamalarynyň potratçysy bolsaňyz we telekommunikasiýa meselesini hemişe çözmeli bolsaňyz, ikirjiňlenmäň we simsiz signal geçiriş tehnologiýasy barada has giňişleýin maglumat almak üçin Lintratek bilen habarlaşyň.
Şeýle hem, ýerli ýerlerde tor göterijilerine (tor operatorlaryna) görä tor çözgüdini hödürleýäris:
Günorta Amerikadan bolsaňyz, haýyş edýärinşu ýere basyňdogry ýygylyk zolaklarynyň laýyk modelini barlamak üçin.
Demirgazyk Amerikadan bolsaňyz, haýyş edýärinşu ýere basyňbarlamak üçin.
Afrikadan bolsaňyz, haýyş edýärinşu ýere basyňdogry maslahat almak üçin.
Europeewropaly bolsaňyz, haýyş edýärinşu ýere basyňdogry zolaklar bilen tor çözgüdi barada has giňişleýin maglumat almak.


Habaryňyzy goýuň