Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjy MGC AGC, açyk oba ýerlerini gurmak üçin köp zolakly 90db girdeji gazanýar

Gysga düşündiriş:

Lintratek, açyk oba ýerlerini gurmak üçin KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjy MGC AGC köp zolakly 90db girdeji üpjün edýär.KW35A simsiz signal gaýtalaýjysy bir zolakly gaýtalaýjy, goşa zolakly gaýtalaýjy we üç zolakly gaýtalaýjy.Dünýädäki signal ýygylyklarynyň köpüsine, esasanam Aziýa, Demirgazyk we Günorta Amerika ýurtlary üçin gabat gelýär.Ofislerde we söwda jaýlarynda ulanyp boljak giň ulanylyş ssenarileri bilen.Dürli ýerde signal ýapmak üçin her dürli antenna gabat gelýär.

KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjy MGC AGC, açyk oba ýerlerini gurmak üçin köp zolakly 90db girdeji gazanýar.


Biz üpjün edýärisOEM & ODM Hyzmat

Içeri dolan30 gün!

Bir ýylKepillik &Ömrüň uzakBejeriş!

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjysynyň tanyşdyrylyşy

KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjy seriýasyny ýeke zolakly, goşa zolakly we üç zolakly üpjün edýäris, dünýägaraýyş dizaýny birmeňzeş bolsa-da.BTW, bu seriýa köne wersiýa bilen deňeşdirilende täzelendi, şonuň üçin her ýygylyk zolagynyň kombinasiýasyny gurşap biler:
Bandeke topar: KW35A-DCS / GSM / WCDMA / -LTE (B20) / TDD-D
Iki topar: KW35A-CD / CG / CP / GD / GW / DW / TDD-GF
Üç zolak: KW35A-CDW / CGD / CGW / GDW / TDD-CDD / TDD-GDF

1.1 KW35A ykjam simsiz signal gaýtalaýjy

KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjysynyň önüm parametri (spesifikasiýasy)

Fiýmit

Muti-band MGC suw geçirmeýän açyk signal güýçlendiriji

Outlook dizaýny

LED ekrany bilen düzülen gara metal ýa-da reňk

Size

330 * 240 * 130mm, 6.95kgs

PAckage Ölçegi

3390 * 310 * 210mm, 7.51kg

Quygylygy goldamak

Bandeke topar

KW35A-CDMA: 850MHZ

KW35A-GSM: 900MHZ

KW35A-DCS: 1800MHZ

KW35A-WCDMA: 2100MHZ

KW35A-LTE (B20): 800MHZ

KW35A-TDD-D: 2600MHZ

Dual Band

KW35A-CD: 850 + 1800MHZ

KW35A-CG: 850 + 900MHZ

KW35A-CP: 850 + 1900MHZ

KW35A-GD: 900 + 1800MHZ

KW35A-GW: 900 + 2100MHZ

KW35A-DW: 1800 + 2100MHZ

Triple Band

KW35A-CDW: 850 + 1800 + 2100MHZ

KW35A-CGD: 850 + 900 + 1800MHZ

KW35A-CGW: 850 + 900 + 2100MHZ

KW35A-GDW: 900 + 1800 + 2100MHZ

KW35A-CDD: 900 + 1800 + 2600MHZ

KW35A-GDF: 900 + 1800 + 1900MHZ

Mpalta örtügi

5000 inedördül metr

Çykyş güýji

30 ± 2dBm

35 ± 2dBm

Gazanmak

80 ± 2 dB

90 ± 2dB

Ripple

6dB

MTBF

50000 sagat

Elektrik üpjünçiligi

AC100 ~ 240V, 50 / 60HzDC5V 1A

EU / UK / ABŞ standarty

Kuwwat sarp etmek

<5W

KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjysynyň önüm aýratynlygy

1.2 KW35A ykjam simsiz signal gaýtalaýjy

AGC we MGC funksiýasy bilen, KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjy enjam müşderi üçin köp amatlylyk getirýär.Placeerli ýeriň simsiz signal gurşawy we programma bilen esasy stansiýanyň arasyndaky aralyk, bukjany almazdan ozal müşderiler üçin näbellidir.KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjysynyň doly toplumyny guranyňyzdan soň, ulgamyň yşygy gyzyl öwüsýän bolsa, bu programmanyň signal alşynyň gaty güýçlidigini ýa-da enjamyň öz-özüni kesmek täsiri ýüze çykýandygyny aňladýar, şonuň üçin müşderiler el bilen azaltmagy düzetmeli; funksiýanyň kadaly işleýändigine göz ýetiriň.

Haryt amaly we gurnama

KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjy, güýçlendiriji toplumyna baglylykda takmynan 50,000 inedördül futa çenli binalarda öýjükli signallary gowulandyryp biler.Işjeň DAS, bir wagtyň özünde ulanyjylaryň sany gaty köp bolan 50,000 inedördül metrden gowrak binalar, stadionlar, söwda merkezleri we beýleki ýerler üçin signallary güýçlendirýär.Aslynda, köp meýdançalarda ýa-da awtoulag duralgasy we söwda merkezi ýaly ýerlerde ýa-da metro bekedi we işewürlik binalary ýaly ilatyň gürlügi köp bolan ýerlerde jübi telefonynyň signalyny almak gaty pes bolardy, hatda signal güýçlendiriji bolmasa HYZMAT bolup bilmez.

1.3 KW35A ykjam simsiz signal gaýtalaýjy

KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjysyny nädip gurmaly?

Aşakda KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjynyň iş prinsipi bar, mysal üçin awtoulag duralgasynda:

1.4 KW35A ykjam simsiz signal gaýtalaýjy

1.KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjy ulgamyny gurmazdan ozal, awtoulag duralgasynyň daşynda 3-4 sany öýjükli signal kabul edişiniň bardygyny tassyklamaly, sebäbi daşarky signal gaty gowşak bolsa, enjam aslynda işläp bilmeýär.
2.Açyk antennany üçegiň üstünde ýa-da başga bir ýerde guruň.Açyk antennanyň edil suratdaky ýaly signal diňine gönükdirilendigine göz ýetiriň.Açyk güýçlendiriji antenna adatça giň zolakly LPDA antennasy ýa-da Panel Antenna giň zolaklydyr.
3. KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjysyny guruň we gaýtalaýjyny açyk antennalar bilen birikdirmek üçin uzynlykdaky kabeli ulanyň, indi signal güýçlendiriji bilen ýapyk antennalaryň arasynda käbir jübütleriň we bölüjileriň bardygyna düşünip bilersiňiz.

Dürli ýerlerde KW35A güýçli ykjam simsiz signal gaýtalaýjysynyň gurnama meýilnamalary başga.Esasy stansiýadan uzakda ýerleşýän bir obany ýa-da oba ýerini gurşap almak isleseňiz, panel antennalaryny hem giriş antennasy, hem-de geçiriji antenna hökmünde saýlamagy ýa-da giriş antennasy hökmünde gözenegi saýlamagy maslahat berýäris.

Sorag-jogap

1. Enjamyň öz logotipini we dünýägaraýyş dizaýnyny sazlap bilerinmi?
Hawa, Lintratek 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan öndüriji, MOQ ýygnagyny satyn alýarka müşderilere OEM & ODM hyzmatyny hödürleýäris.

2. Bölüm meýilnamasyny kabul edýärsiňizmi?
Uly mukdarda sargyt etseňiz, 30% önümçilik materialy üçin öňünden töleg we 70% ugratmak üçin ahyrky töleg hökmünde sargyt etseňiz, töleg meýilnamasyny kabul edýäris.

3. Lintratek signal güýçlendirijisinden mugt nusga alyp bilerinmi?
Mugt nusga bermeýäris, ýöne siz biziň bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirseňiz, nusganyň öwezini dolmak üçin resmi tertipde arzanladyş bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň