Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Africaewropa Afrika tor operatory

Operatorewropadaky ulgam operatorynyň signal almagyny ýokarlandyrmak üçin dogry signal güýçlendirijisini saýlaň

Mobileewropadaky esasy ykjam aragatnaşyk operatorlary (MNO)

Networkewropada esasy ulgam operatorlary ýa-da telekommunikasiýa üpjün edijileriniň aşakdaky sanawdygyny aýdýarys: Orange, Vodafone, SFR, O2, EE, Telekom, Üç we beýleki ýerli kompaniýalar.

Europeewropadaky ulgam operatorlary

Bu aragatnaşyk aragatnaşyk kärhanalarynda Orange, Vodafone, O2 ulanyjylary Europeewropada iň köp paý alýarlar.Justöne ýaňy belläp geçen bu kompaniýalarymyzdan başga, Şwesiýadaky Telia, Türkiýedäki Türkell, Ukrainadaky TriMob ýaly dürli ýurtlarda başga-da köp ýerli kompaniýa bar ...

Töýjükli telefon signalyny güýçlendiriji satyn almalydygymyzyň sebäbini görkezýär

Görşüňiz ýaly, Europeewropadaky ýerleriňizde öz islegiňiz üçin şeýle köp aragatnaşyk aragatnaşyk kärhanasy bar, şonuň üçinem olaryň birden köpüsini ulanýarsyňyz ýa-da siz we dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz dürli hyzmaty ulanýarsyňyz.

Mysal üçin, ulanýan wagtyňyz2G 3G 4G bilen wodafone, arada seniňikinji sim kartasy2G 3G 4G bilen O2, indi haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňizşol bir ýerde 4G Claro-nyň girdejisi doly, ýöne 4G Movistar-yň kabul edilmegi gowşak.Bu ýagdaýa, bu iki ulgam operatorynyň dürli ýygylyk zolaklary we esasy diňlerden aralyk tapawudy sebäp bolýar.

Şeýlelik bilen, ykjam ulgam operatorynyň gowşak signal almagyny güýçlendirmek üçin, dogry ýygylyk zolaklaryna laýyk gelýän öýjükli telefon signal güýçlendirijisini saýlamalydyrys.

Bykjam ulgam operatorlarymyzyň dogry ýygylyk zolaklaryny nädip tassyklap bileris?Aşakdaky diagrammada adaty kompaniýalar we olaryň iş topary.

Europeewropadaky ykjam ulgam operatorlarynyň ýygylyk zolaklary

Ndaşaýjy

Tor görnüşi

Operating Band

tor-operatorlar-in-Europe_01

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)

 

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B3 (1800)

 tor-operatorlar-in-Europe_04

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B20 (800), B38 (TDD 2600)

 tor-operatorlar-in-Europe_05

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100)

4G

B7 (2600), B20 (800)

 tor-operatorlar-in-Europe_06

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100)

4G

B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28a (700), B32 (1500)

 tor-operatorlar-in-Europe_03

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B1 (2100), B3 (1800), B20 (800), B40 (TDD 2300)

 tor-operatorlar-Europeewropa_08

2G

B3 (1800)

3G

B1 (2100)

4G

B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)

 tor-operatorlar-in-Europeewropa_02

2G

B3 (1800), B8 (900)

3G

B1 (2100), B8 (900)

4G

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28a (700)

Diagrammanyň maglumatlaryna görä, torda aragatnaşyk kärhanalarynyň iň adaty ýygylyk zolaklarynyň bardygyny bilip bilerisB8 (900), B1 (2100), B3 (1800), B20 (800) we B7 (2600).
Ulanylýan ulgam operatorlarynyň maglumatlary barada henizem agzamadyk bolsak, dünýäniň ýygylygyny barlamak üçin bir web sahypasy bar:www.frequencycheck.com.
Differentöne dürli ýurtlarda, hatda şol bir kompaniýada ýygylyk zolaklary başgaça bolup biler,nädip dogry ýygylyk zolaklary barada maglumat alyp bilerisbu ulgam operatorlaryndan?Bu ýerde size käbir zatlary berip bilerisýygylyk maglumatyny barlamagyň usullaryulanýan ykjam ulgam operatoryňyzdan:
1. Jübi ulgamy aragatnaşyk kärhanalaryna jaň ediň we gönüden-göni barlamagyňyzy haýyş ediň.
2. Android ulgamy üçin: Maglumatlary barlamak üçin “Cellular-Z” jübi telefonyny göçürip alyň.
3. IOS ulgamy üçin: “* 3001 # 12345 # *” telefon arkaly jaň ediň ““ Öýjükli maglumata hyzmat etmek ”-e basyň →“ Freq Band görkezijisine ”basyň we barlaň.
Üns beriň: maglumatlary belläň ýa-da belläň we Lintratekiň satuw toparyna aýdyň, ýagdaýyňyza laýyk gelýän iň amatly modeli maslahat berip bileris.

1658111452650

“Lintratek” -iň bütin dünýädäki ulanyjylar üçin tor çözgüdi we degişli enjam bilen üpjün etmekde 10 ýyldan gowrak tejribesi bar, bu ýerde size doly öýjükli telefon signal güýçlendirijisini saýlaýarys.

Optional birleşme

Full Kit

Content

Cartykmaç

Band ýygylygy

AGC funksiýasy

Tor göterijiler

 lintratek aa23

AA23 üç topary*1

LPDA antenna * 1

Şekilli antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

300-400 kw

B5 + B8 + B3 √

B8 + B3 + B1 √

B8 + B3 + B20 √

YES

 tor-operatorlar-in-Europe_01tor-operatorlar-in-Europeewropa_02tor-operatorlar-in-Europe_03tor-operatorlar-in-Europe_04tor-operatorlar-in-Europe_05tor-operatorlar-in-Europe_06tor-operatorlar-in-Europe_07tor-operatorlar-Europeewropa_08tor-operatorlar-in-Europeewropa_09tor-operatorlar-Europeewropada_10tor-operatorlar-Europeewropa_11

lintratek kw20l dörtlük 

KW20L dört zolak*1

LPDA antenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

400-600 kw

B5 + B8 + B3 + B1 √

B8 + B3 + B1 + B20 √

B8 + B3 + B1 + B7 √

B8 + B3 + B1 + B28 √

YES

 lintratek kw20l bäş

KW20Lbäştopary*1

Yagiantenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

400-600inedördül metr

B8 + B3 + B1 + B28 + B7 √B8 + B3 + B1 + B20 + B7 √

YES

 lintratek kw27f

KW23Ftritopary*1

LPDA antenna * 1

Ceilingantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

1000-3000inedördül metr

B5 + B3 + B1 √

B5 + B8 + B3 √

B8 + B3 + B1 √

B8 + B1 + B7 √

B3 + B1 + B7 √

AGC + MGC

Önüm sanawynda size üç zolakly gaýtalaýjy, dört zolakly gaýtalaýjy we hatda penta-band gaýtalaýjy ýaly köp zolakly signal gaýtalaýjylaryň käbir aýratynlyk modellerini görkezýäris.Olar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin önümleriň suratynyň pagtasyna basyň, ýa-da laýyk ulgam çözgütleri barada soramak üçin göni habarlaşyp bilersiňiz.Size arzan bahadan ähli hyzmaty hödürläris.Bu ýerde başga-da köp dürli dizaýn bar, henizem agzamadykönümlerimiziň katalogyny göçürip almak üçin şu ýere basyň.

Marketerli bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite ýygylyk zolagyny düzmek isleseňiz, maglumat we arzanladyşlar üçin Lintratek satuw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Lintratek, signal güýçlendirijileri we güýçlendiriji antenalar ýaly telekommunikasiýa önümlerini öndüriji hökmünde 10 ýyldan gowrak tejribe toplady.Sizi telekommunikasiýa pudagynda iň oňat OEM we ODM hyzmatlary bilen üpjün etmek üçin öz gözleg we barlaghanamyz we ammarymyz bar.


Habaryňyzy goýuň