Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Lintratekiň 10 ýyllygy

2022-nji ýylyň 4-nji maýynda günortan Hytaýyň Foshan şäherindäki myhmanhanada Lintratekiň 10 ýyllygy mynasybetli uly dabara geçirildi.Bu çäräniň mowzugy, pudakda öňdebaryjy bolmaga we milliard dollarlyk kärhana bolmak üçin öňe gitmäge bolan ynam we tutanýerlilik.Diňe ajaýyp çykyşlar däl, eýsem, ýokary derejeli oýunlar, bonus ballary we beýleki hit bölekleri hem bar.Indi bu ajaýyp wakany gözden geçirmek üçin bize eýeriň!

Lintratekiň ýyllyk ýygnagynyň uly syn

Giriş we giriş

Lintratek maşgala agzalarynyň hemmesine sabyrsyzlyk bilen garaşmak bilen, Lintratekiň ýyllyk ýygnagynyň 10 ýyllygy höwes bilen açyldy.Hemmeler şatlyk bilen wagtyň bosagasyndan geçdiler, girdiler, bagtly nomer kartoçkalaryny aldylar, gyzyl halydan ýöräp, bu ýygnanyşyk wagtyny doly höwes bilen garşylamak üçin awtograflara, topar selefi gol çekdiler!

bellik diwary

Agşam sagat 3: 00-da, öý eýesiniň mähirli çykyşynda bu ýyllyk ýygnagyň başlangyjyny başladyk.Içerki iş bölüminiň elitalary bize gyzgyn açyş tansyny - "Deňiz oty tansyny" getirdiler we sahnanyň atmosferasy derrew tutaşdy.tur!

tans ediň

Geçmişi jemläň we geljege serediň

Lintratekde şeýle bir topar adam bar, olar öz wezipelerinde ynsaply we düşnüksiz, ýerine ýetirişleri beýle ajaýyp bolup bilmez, ýöne adaty işleri adatdan daşary ýagtylyk berip biler we olar bize uzak wagtlap nur saçýarlar.

dolandyryjylar

Işgärlerimiziň her bir agzasynyň yhlasy üçin minnetdar.Her goşant we yhlas öwgä mynasyp.2021-nji ýylda köp kynçylyklary we kynçylyklary ýeňip geçdik.Bu hormat her kimiň doly hyzmatdaşlygy we ösüşi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Häzirki wagtda hemmeleriň el çarpyşmalaryna mynasypsyňyz!

görnükli işgärler

Spektaklda täze ýyldyz ýa-da güýçli weteran bolsaňyzam, Lintratekiň uly sahnasynda özüni görkezmäge mümkinçilik bar.Hormat, adaty zähmetiňiziň jemlenen netijesidir.Dowam et, Lintratek adam!

Baş müdiriň çykyşy

Iň gyzgyn el çarpyşmalar bilen “Lintratek” -iň baş müdiri jenap Şi Şensong bize ajaýyp çykyş etdi.Çykyşynyň dowamynda jenap Şi Lintratekiň soňky on ýylda gazanan üstünliklerini we galan kemçiliklerini gözden geçirdi we jemledi, täze koordinatlar döretdi we Lintratekersiň 2022-nji ýylda elimizden gelenini synap görmek üçin täze maksat döretdi.

Baş direktor

Şi, kompaniýanyň ösüş tejribesiniň, ilki bilen dolandyryş dolandyryş ulgamy we komitet ulgamynyň döredilmegi bilen, amyebanyň işine göz ýetirendigimizi we şu ýyl işewürlik proseslerini düzmegi we kämilleşdirmegi tamamlandyklaryny, bu hereketler bilen kompaniýanyň işini ep-esli gowulaşdyrandygyny aýtdy. dolandyryş kämillik we geljekde kompaniýanyň çalt ösmegi üçin esas döretdi.

Şeýle hem jenap Şi, Lintratekiň bir asyrlyk kärhana öwrülip, ​​meşhur milli marka öwrülip biljekdigine umyt edip, "Çalt gitmäge synanyşmaň, ýöne uzak git" şygaryny agzady.

On ýyl mundan ozal döredileninden bäri, Lintratek ajaýyp önümiň hili we oýlanyşykly hyzmaty bilen sansyz üpjün edijileriň, müşderileriň we dostlaryň ynamyny we goldawyny gazandy.Signal köprüsi pudagynda örän giň bazar perspektiwasy bar.Şol bir wagtyň özünde, jenap Şi kompaniýanyň ýolbaşçylaryndan elmydama aç-açan kelläni saklamagy we ähli Lintratek halkynyň hemişe gyssaglylyk duýgusyny dowam etdirjekdigine umyt edip, gyssaglylyk, krizis, çykdajy we öwrenişmek duýgusyny talap etdi. , çykdajylarda tygşytly boluň, galyndylary ýok ediň, kynçylyklary götermek we zähmet çekmek ruhuny dowam etdiriň we şol bir gaýykda birek-birege kömek ediň, dyrmaşmagy dowam etdiriň we kompaniýa we öz geljegi üçin göreşiň!

Ajaýyp görkeziş

Zehinlerden doly uly maşgala bolan Lintratekde her kim iş ýerinden çykyp, uly sahna çykyp biler, bize wizual we eşidiş toýuny, tans, hor, eskizler, katwollar, jadyly çykyşlar, goşgy okaýyşlary, ... şertnama baglaşyp biler. meýdançada yzygiderli gykylyklar bilen!

öndürijiligi

Ajaýyp çykyşlar gaty köp we esasy pursatlar bar, adamlar gülüp bilmeýärler!

Bagtly çyzgy

Elbetde, ýyllyk ýygnak üçin gyzykly goşmak üçin lotereýa oýny bar.Tomaşalar birin-birin sahnalaşdyrylýarka, lotereýa sessiýalary bir-birine bölünip, ýigitler garaşmakdan we bilesigelijilikden dolydy.Bu ýyl kompaniýa jübi telefonlary, proýektorlar, şireler, elektrik aýak wannalary, faşiýa ýaraglary we beýleki sowgatlary öz içine alýan ajaýyp baýraklar toplumyny taýýarlady.

şowly

Dördünji baýragyň, üçünji baýragyň, ikinji baýragyň we birinji baýragyň çyzylmagy bilen, ýyllyk ýygnagyň iň ýokary nokady yzygiderli ýola goýuldy, tomaşaçylaryň gykylyk seslerini özüne çekdi we ýyllyk ýygnagyň atmosferasyny ýene bir gezek tutaşdyrdy!

Myhmanlar üçin biri-birine sowgat bermek üçin lotereýa sessiýasy hem bar, bu gaty janly!Her kim elindäki bagtly nomeri gazanmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar ... Şatlyklar hiç wagt durmaz!Bu ýerde, ýyllyk ýygnagyň şowly çekiş sessiýasyny has janly eden şowly çekiş sowgatlary üçin myhmanlara ýene-de bir gezek sag bolsun aýdasym gelýär!

bonus

Ballar we diwidendler

Bir tolkun durmady, yzly-yzyna, iň köp garaşylýan maliýe ýylynyň diwidendleri şu ýerde!Her kimiň toplamak üçin köp zähmet çeken ballary ahyrsoňy banknotlara çykarylar.Bu wagt sahnada pul hasaplaýan köp sanly hasaplaýjylar we maliýe bar we her Lintratekersiň ýüzünde ýüze çykan şatlygy gizläp bolmaz.

nokat we diwidendler

Ballary we diwidendleri gazanyp, geljekdäki ösüş isleglerinden doly bu Lintratekman!

SumPtuous agşamlyk

Ajaýyp gap-gaçlardan doldurylan stol, hemmeler tost aýtdylar we içdiler, ýüreklerinde joşgunlylyk döräp başlady, hemmeler bilelikde gülki we bagtly pursatlar bilen nahardan lezzet aldylar!

agşamlyk

Lezzetli tagamlar we bagtly gülki bilen Lintratekiň 10 ýyllygy dabarasy üstünlikli netijä geldi!Düýnki tagallalar şu günki gazançlary getirýär we şu günki ter hökman ajaýyp üstünliklere alyp barar.2022-nji ýylda geliň, ynamymyzy güýçlendireliň, yzygiderli tagalla edeliň, arzuwlarymyzy hyjuwymyz bilen tutaşdyralyň we ulanyjylara aragatnaşyk meselelerini çözmäge kömek etmegiň ösüşinde täze bir bölümi dowam etdireliň!

topar-surat

Iş wagty: Iýul-08-2022

Habaryňyzy goýuň