Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Jübi telefonynyň signalynyň güýjüni nädip ýokarlandyrmaly?

Gündelik durmuş tejribämize görä, bir saýtda dürli görnüşli jübi telefonynyň dürli signal güýjüni alyp biljekdigini bilýäris.Bu netije barada köp sebäpler bar, şu ýerde esasylaryny düşündirmek isleýärin.

öýjükli telefonyň signalynyň güýjüni nädip ýokarlandyrmaly

=> Jübi telefonynyň signalynyň gowşamagynyň sebäpleri

  1. Esasy stansiýadan aralyk

Jübi telefonynyň signaly esasy stansiýadan iberilýär.Şonuň üçin signal diňiniň golaýynda bolsaňyz, telefon ulanylanda kynçylyk çekip bilmersiňiz.Villageöne oba ýerlerinde ýa-da dagdaky villa ýaly oba ýerlerinde bolanyňyzda, elmydama diňe 1-2 bar signal signalyny alyp bilersiňiz, hatda Hyzmat ýok.Sebäbi sahypaňyz bilen öýjükli telefon üpjün edijiniň esasy stansiýasynyň arasynda uzak aralyk bar.

 

  1. Tor göterijiniň infrastrukturasy

Adamlara tor hyzmatyny hödürleýän dürli ulgam göterijileriniň (tor operatory) öz infrastrukturasy bolar.Aýdyşymyz ýaly, signal diňleriniň paýlanyşy we çykyş güýji başga.Käbir aragatnaşyk kärhanalarynyň esasy stansiýalary esasan şäherde we oba ýerlerinde az.Şol sebäpden, bir ulgam operatoryny ulanýan bolsaňyz we şäherden uzakda ýerleşýän oba ýerlerinde bolsaňyz, öýjükli telefon signalyny alyp bilersiňiz.

 

  1. Signalyň güýji

Signal geçiriş güýji esasan esasy stansiýanyň geçiriş güýjüni we jübi telefonynyň kabul ediş güýjüni öz içine alýar.Esasy stansiýanyň geçiriji güýji, güýç näçe ýokary bolsa, örtügi şonça gowy, jübi telefonynyň signaly şonça güýçli we tersine.

Jübi telefonynyň kabul ediş güýji jübi telefonymyzyň signal kabul etmek ukybyna baglydyr.Kabul ediş ukyby näçe güýçli bolsa, signal şonça gowy we kabul etmek ukyby näçe gowşak bolsa, signal şonça-da erbet bolar.

=> Öýjükli telefon signalynyň gowşaklygyny nädip ýokarlandyrmaly?

Şeýlelik bilen, jübi telefonymyzyň signal almagy gaty gowşak bolanda, signalyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin näme etmeli?

1. Jübi telefonynyň ýeterlik batareýa güýjüni saklaň, jübi telefonymyzyň pes güýji telekommunikasiýa wagtynda signalyň alynmagyna we iberilmegine täsir eder.

2.Metal telefon gapagyny ulanmakdan gaça duruň,käbir görnüşli metal materiallar jübi telefonynyň signal berişini belli bir derejede bökdär.

3. Ulgam operatoryny çalyşyň.Ulanylýan kompaniýanyň torlaýyn gurşawy gaty az ýerde galmaly bolsaňyz, näme üçin diňe ulgam operatoryny üýtgetmeli däl?Häzirki wagtda köp ýurt köne telefon belgisini saklamak bilen ulgam operatoryny üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

4. Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisini satyn alyň.Bu meseläni çözmek üçin öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji (ýa-da signal güýçlendiriji diýýäris) toplumyny satyn alyň.Stayaşaýan ýeriňizde guruň, enjam signal signalyny dolulygyna ýokarlandyryp, aragatnaşyk geçirişini has çalt we güýçli edip biler.

“Lintratek” öýjükli telefon signallaryny güýçlendirijiler dünýäniň 155 ýurdunda satylýar we 2 milliondan gowrak ulanyja hyzmat edýär.Şu ýere basyňykjam signal güýçlendirijisiniň dürli modellerini barlamak we hünär ulgamy çözgüdi üçin gözleg ibermek.


Iş wagty: Awgust-09-2022

Habaryňyzy goýuň