Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

6G aragatnaşygynyň alty sany esasy tehniki aýratynlygy

Hemmelere salam, bu gün 6G torlarynyň bolup biljek esasy tehniki aýratynlyklary barada gürleşmekçi.Netijeleriň köpüsi 5G entek doly ýapylmady diýdiler we 6G gelýärmi?Hawa, dogry, bu global aragatnaşyk ösüşiniň tizligi!

6G

2-nji Global 6G Tehnologiýa Maslahatynda, China Mobile-yň baş hünärmeni Liu Guangyi, 6G torunyň hereketlendiriji güýjüniň üç tarapdan gelýändigini aýtdy: biri ICDT, bulut hasaplaýyş, AI we uly maglumatlaryň integrasiýa tendensiýasy, bu tehnologiýalar bar 5G döwründe tor bilen birleşip başlady., tutuş jemgyýetiň sanly üýtgemegini çaltlaşdyrmak;

liu-guangyi

Beýleki biri, täze hyzmatlar, täze ssenariýler we täze talaplar, aragatnaşyk, hasaplaýyş, AI we howpsuzlyk integrasiýasy, 6G torlarynyň ösüş ugry bolar.

Üç tarapyň iň soňkusy: 5G torunyň ösüş prosesinden tejribe we sapaklar bar, meselem, ýokary energiýa sarp edilişi we 5G toruň gymmatlygy, şeýle hem bilelikde ýaşamagyň netijesinde ýüze çykýan tor işleýşi we tehniki hyzmatyň çylşyrymlylygy. Tor masştabynyň giňelmegi bilen 5G, 4G, 3G we 2G.

6G ulgamynyň aşakdaky esasy aýratynlyklary bolmaly: birinjisi, talap edilýän hyzmatlar, ikinji, akylly we ýönekeýleşdirilen tor, üçünji, çeýe tor, dördünji, endogen akyl, bäşinji, endogen howpsuzlyk we altynjy, toruň sanly ekizleri.

Geljekdäki 6G torunyň esasy arhitekturasynyň aşaky gatlagy, esasy stansiýalary, diňleri, ýygylygy, hasaplaýyş we saklaýyş çeşmelerini öz içine alýan adaty fiziki çeşme gatlagydyr;orta gatlak toruň işleýän gatlagy bolup, apparat we programma üpjünçiligi esasy enjamdan bölünýär;ýokarky gatlak orkestr dolandyryş gatlagy bolup, sanly ekiz toruň awtomatiki işlemegine düşünýär, toruň täze hyzmatlary, täze ssenariýalary we täze talaplary tapawutlandyrmaga uýgunlaşmagyny gowulandyrýar we geljekki 6G tor mümkinçiliklerini has giňeldýär.

Lintratek elmydama gowşak signal köprüsi pudagynda öňdebaryjy bolmaga çalyşdy.Şonuň üçin hem wagt ädiminden ugur alyp ösýäris.Öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji we 6G hatda 7G bilen baglanyşykly aragatnaşyk antennasynyň enjamyny öwrenjekdigimize ynanýarys.“Lintratek” jübi telefonynyň signal güýçlendirijileri dünýäniň 155 ýurdunda we sebitinde ýerleşip, 1,3 milliondan gowrak ulanyja hyzmat edýär, ulanyjylara aragatnaşyk signalynyň zerurlyklaryny çözmäge kömek edýär, pudagyň ösüşini we sosial gymmatlygy döredýär.Biz bilen habarlaşyňhyzmatdaşlygy gurmak.


Iş wagty: Iýul-08-2022

Habaryňyzy goýuň