Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisiniň iş prinsipi

Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi, gaýtalaýjy diýlip hem bilinýär, aragatnaşyk antennalaryndan, RF duplekserden, pes ses güýçlendirijisinden, mikserden, ESC berkitmesinden, süzgüçden, güýç güýçlendirijisinden we güýçlendiriji baglanyşyklary döretmek üçin beýleki böleklerden ýa-da modullardan ybarat.

Jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi, jübi telefonynyň signalynyň kör zolagyny çözmek üçin ýörite öndürilen önüm.Jübi telefon signallary, käbir beýik binalarda, ýerzeminlerde we beýleki ýerlerde, käbir söwda merkezlerinde, restoranlarda, karaoke, sauna we massaage ýaly ýerleriň ýapylmagy sebäpli aragatnaşyk aragatnaşygyny ýola goýmak üçin elektromagnit tolkunlaryň ýaýramagyna bil baglaýar. raýat howa gorag taslamalary, metro stansiýalary we ş.m. bu ýerlerde jübi telefon signallaryna baryp bolmaýar we jübi telefonlaryny ulanyp bolmaýar.

Lintratek jübi telefonynyň signal güýçlendirijibu meseleleri gaty gowy çözüp biler.Jübi telefonynyň signallaryny güýçlendiriji ulgam belli bir ýerde gurlança, adamlar şol ýerdäki ähli ýerleri gurşap alanyňyzda hemme ýerde gowy öýjükli telefon signalyny alyp bilerler.Ynha, ykjam güýçlendirijiniň nähili işleýändigini görkezmek üçin surat.

ykjam telefon signalyny güýçlendiriji

Işiniň esasy ýörelgesi: esasy stansiýanyň aşaky signalyny gaýtalaýjyna almak, pes ses güýçlendiriji arkaly peýdaly signaly güýçlendirmek, signaldaky ses signalyny basmak we gowulaşdyrmak üçin öňe gidýän antennany (donor antennasyny) ulanyň. signal-ses sesine (S / N gatnaşygy).);soňra aralyk ýygylyk signalyna aşak öwrüler, süzgüç bilen süzülýär, aralyk ýygylykda güýçlendirilýär we soňra ýygylyk üýtgemegi bilen radio ýygylygyna öwrüler, güýç güýçlendiriji tarapyndan güýçlendirilýär we yzky antenna arkaly ykjam stansiýa iberilýär. (gaýtadan iberiş antennasy);şol bir wagtyň özünde yza galan antenna ulanylýar.Jübi stansiýasynyň ýokary göteriş signaly kabul edilýär we ters tarapa uzaldyjy güýçlendiriji baglanyşyk bilen işlenýär: ýagny pes ses güýçlendiriji, aşaky öwrüji, süzgüç, aralyk güýçlendiriji, an arkaly esasy stansiýa iberilýär. güýçlendiriji we güýçlendiriji.Bu dizaýn bilen esasy stansiýa bilen ykjam stansiýanyň arasynda iki taraplaýyn aragatnaşyk mümkin bolup biler.

Gurnama görkezmeleri we çäreleri:

1. Modeliň saýlanylyşy: Daşky gurşaw we gurluşyk gurluşlaryna görä laýyk modeli saýlaň.

2. Antennany paýlamak meýilnamasy: agagi ugrukdyryjy antennalary açyk howada ulanyň, antennalaryň ugry iň gowy kabul ediş effektini gazanmak üçin mümkin boldugyça ýaýlym bazasyna yşarat etmeli.Omhli taraplaýyn antennalary içerde ulanyp bolýar we gurnamagyň beýikligi 2-3 metrdir (Antenanyň mukdary we ýerleşýän ýeri ýapyk meýdana we ýapyk gurluşa bagly), 300 inedördül meýdandan az ýapyk diapazon üçin diňe bir ýapyk antenna gurulmalydyr. metr, 300-500 inedördül metr aralyga 2 ýapyk antenna, 500-den 800 inedördül metre çenli 3 sany talap edilýär.

3. Jübi telefonynyň signallaryny güýçlendiriji gurnama: köplenç ýerden 2 metrden gowrak ýerde gurulýar.Enjamyň gurnalan ýeri bilen ýapyk we açyk antennalaryň arasyndaky aralyk iň gowy effekt gazanmak üçin iň gysga aralyk bilen (kabel näçe uzyn bolsa, signalyň ýapylmagy şonça-da uly) bolmaly.

4. Simleri saýlamak: radio we telewideniýäniň signal güýçlendirijisiniň (kabel teleýaýlymy) 75Ω, ýöne jübi telefonynyň signal güýçlendirijisi aragatnaşyk pudagy, standarty 50Ω, nädogry päsgelçilik bolar ulgam görkezijilerini ýaramazlaşdyrýar.Simiň galyňlygy saýtdaky hakyky ýagdaýa görä kesgitlenýär.Kabel näçe uzyn bolsa, signalyň ýapylmagyny azaltmak üçin sim galyň bolýar.Öý eýesiniň we simiň gabat gelmezligi üçin 75Ω sim ulanmak, durýan tolkuny artdyrar we has köp päsgelçilik meselesini döreder.Şonuň üçin sim saýlamak pudaga görä tapawutlandyrylmalydyr.

Oorapyk antenna tarapyndan iberilen signal, öz-özüňi tolgundyrjak açyk antenna bilen kabul edilip bilinmez.Adatça, iki antenna öz-özüňi tolgundyrmazlyk üçin 8 metr bilen bölünýär.

Lintratek, jübi telefonynyň signal meselelerini ussatlyk bilen çözüň!Haýyş edýärinbilen habarlaşyňmüşderi hyzmaty üçin.


Iş wagty: Iýul-05-2022

Habaryňyzy goýuň