Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

Taslama meselesi

Ahyrky müşderi üçin çözgüt

Migel, Kolumbiýadan gelen soňky müşderilerimiziň biri, maşgalasy bilen Kolumbiýanyň eteginde ýaşaýar we signal güýçli däl bolany üçin öýde signal erbet boldy.Diwary petiklemek meselesi bar, açyk signal doly petiklenýär.Adatça, öýjükli telefon signalyny almak üçin öýden çykmaly bolýardylar.
Bu meseläni çözmek üçin öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji we gurnama meýilnamasynyň doly toplumyny sorap, bize Lintratek ýüz tutdular.

Lintratekiň professional satuw topary 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan müňlerçe meseläni çözdi.Şeýlelik bilen, Migelden haýyş alanymyzdan soň, ilki bilen telefon programmasy bilen öz sebitindäki öýjükli telefon signal maglumatyny tassyklamaga rugsat berdik.Encyygylyk synagyndan soň, bu pikirine görä bu KW16L-CDMA maslahat berdik:
1.Migel we aýaly şol bir tor göterijisini ulanýarlar: Klaro, şonuň üçin ýeke zolakly ykjam signal güýçlendiriji ýeterlik we CDMA 850mhz ýygylygyna laýyk gelýär.
2.Migeliň öýi takmynan 300 inedördül metr, şonuň üçin bir ýapyk potolok antennasy ony ýeterlik derejede örtüp biler.

1

KW16L-CDMA, öýjükli signalyň kabul edilmegini güýçlendirip, jaň signalyny netijeli çözüp biler.Antennanyň ýolbaşçylygynda açyk signalyň güýji ýokarlanyp, signal diwaryň üsti bilen içerde geçirilip bilner.Gurnama taslamasy gaty ýönekeý, ýöne Migeliň ýagdaýy üçin amatly.
Adatça, biziň maslahatymyz bilen müşderiler ilki nusgany synap görmäge taýýardyrlar.Her bir enjam ammardan çykmazdan ozal hünär gözden geçireris.Barlagdan soň ammar işgärlerimiz ony seresaplylyk bilen gaplarlar.Soňra UPS logistikasyny tertipläň.

3

Bir hepde töweregi wagtdan soň, nusgalary aldylar.Gurmak wideosymyzy we görkezmelerimizi ýerine ýetiriň.
Açyk “Yagi” antennasyny gowy açyk signal bilen bir ýerde gurdular we 10 metr çyzygyň birikmesi bilen ýapyk potolok antennasyny we güýçlendirijini birikdirdiler.
Signal güýçlendirijisini üstünlikli gurnandan soň, içerde güýçlendirilen signaly üstünlikli aldylar, ýapyk signal ilkibaşda 1 bardan 4 barda üýtgedi.

Import ediji üçin maslahat beriň

1. Başlangyç aragatnaşyk: Gowşak signal meýdançasyny gurşap almak we Peruda jübi telefonynyň signal güýçlendirijisini satmagy meýilleşdirmek üçin import ediji müşderimiz Alex, Google tarapyndan maglumatlary gözlänimizden soň göni Lintratek tapdy.“Lintratek” satyjysy Mark Alex bilen habarlaşyp, “WhatsApp” we e-poçta arkaly jübi telefonynyň signal güýçlendirijisini satyn almagyň maksadyny öwrendi we ahyrynda olara öýjükli telefon signal güýçlendirijisiniň laýyk modellerini maslahat berdi: KW30F seriýaly goşa zolakly ykjam telefon signalyny güýçlendiriji we KW27F seriýaly ykjam telefon signaly güýçlendiriji, bularyň hemmesi uly çykyş güýji gaýtalaýjy, kuwwat degişlilikde 30dbm we 27dbm, girdeji 75dbi we 80dbi.Bu iki seriýanyň parametr tablisalaryny tassyklandan soň, Aleks biziň işimizden we garaýşymyzdan gaty kanagatlanýandygyny aýtdy.

3

2. Goşmaça gümrük hyzmaty: Soňra ýygylyk zolaklaryna, logotiplerine we aýratyn hyzmaty belliklerine talaplary öňe sürdi.Önümçilik bölümi we bölüm müdiri bilen gepleşik geçirenden we tassyklandan soň, Alexiň talaplaryna razy bolduk we täzelenen sitata etdik, sebäbi ony kämilleşdirip biljekdigimize ynanýardyk.2 gün dowam eden çekişmeden soň, müşderi sargyt bermek kararyna geldi, ýöne gowşuryş wagty 15 günüň içinde.Müşderiniň gowşuryş wagty haýyşyna görä, önümçilik bölümimiz müşderiniň önümlerini çalt öndürip biler ýaly, müşderilerden 50% goýum tölemegini talap etdik.

3. Önümçiligiň öň ýanyndaky tölegi tassyklaň: Şondan soň, töleg usulyny, PayPal ýa-da bank geçirimini (ikisi hem kabul edilýär) ara alyp maslahatlaşdyk, müşderi bank geçirilendigini tassyklandan soň, müşderi DHL işgärleriniň önümçilik gutarandan soň haryt almaga geljekdigini habar berdi ( EXW elementi).Müşderiniň haýyşy boýunça satyjy derrew degişli resmi hasap-fakturany taýýarlady we müşderä iberdi.
Ertesi gün, müşderi 50% goýum tölänsoň, ähli kompaniýamyzyň önümçilik liniýasy, 15 günüň içinde öndürilmegi kepillendirilen Alexiň ýöriteleşdirilen önümini öndürmäge doly ygrarly.

4. Önümçilik maglumatlaryny yzarlaň we täzeläň: Önümçilik bölüminde müşderi harytlary öndürilende, satyjy her 2 günden önümçilik bölüminiň önümçilik ýagdaýy bilen gyzyklandy we ähli prosesi yzarlaýar.Önümçilik bölümi materiallaryň ýetmezçiligi, dynç alyş, logistika we transport wagty ýaly önümçilik we gowşuryş meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolanda, satyjy ýokary derejeli adamlar bilen habarlaşar we meseleleri wagtynda çözer.

4

5. Gaplamak we eltip bermek: Goýum tölenenden 14-nji gün, satyjy haryt önümçiliginiň gutarandygyny we müşderiniň umumy puluň galan 50% -ini ikinji gün töländigini habar berdi.Balans tölenenden soň, maliýe tassyklamasyndan soň satyjy ammar işgärlerine iberilen harytlary gaplamagy gurnady.

5

Habaryňyzy goýuň