Bir nokatly hyzmat üçin onlaýn e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň, size dürli çözgütleri hödürleýäris.

Günorta Amerika tor operatory

Günorta Amerikadaky ulgam operatorynyň signal güýjüni güýçlendirmek üçin laýyk signal güýçlendirijisini saýlaň

Günorta Amerikadaky esasy ykjam aragatnaşyk operatorlary (MNO)
Latyn Amerikasynda esasy aragatnaşyk operatorlary ýa-da telekommunikasiýa üpjün edijileriniň aşakdaky sanawdygyny aýdýarys:Digicel, FLOW, Claro, Movistar, Şahsy, Viva, Şahsy, Tigo we beýleki ýerli kompaniýalar.

günorta Amerikadaky tor operatory

Bu ulgam göterijiler wagtynda,Movistar, tigo we Claro ulanyjylaryiň uly paý bilen.

Öýjükli telefon signallaryny güýçlendiriji satyn almalydygymyzyň sebäpleri

Görşüňiz ýaly, Günorta Amerikadaky ýerleriňizde öz islegiňiz üçin şeýle köp aragatnaşyk aragatnaşyk kärhanasy bar, şonuň üçinem olaryň birden köpüsini ulanýarsyňyz ýa-da siz, maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz başgalaryny ulanýarsyňyz.
Mysal üçin, 2G 3G 4G bilen Movistar ulananyňyzda,arada seniňikinji sim karta 2G 3G 4G bilen Klaro degişlidir, indi käbir ýagdaýlara duşup bilersiňiz şol bir ýerde 4G Claro-nyň kwitansiýasy doly bar, ýöne 4G Movistar-yň kabul edilmegi gowşak.Bu ýagdaý, esasy diňlerden uzaklygyň tapawudy we bu iki ulgam operatorynyň dürli ýygylyk zolaklary bilen ýüze çykýar.
Şeýlelik bilen, ykjam ulgam operatorynyň gowşak signal almagyny güýçlendirmek üçin öýjükli telefon signal güýçlendirijisine laýyk gelýän dogry ýygylyk zolaklaryny satyn almalydyrys.

Günorta Amerikadaky ykjam ulgam operatorlarynyň ýygylyk zolaklary

Ndaşaýjy

Tor görnüşi

Operating Band

tor-operator-günorta-amerika_03

2G

B2 (1900), B5 (850)

3G

B2 (1900), B5 (850)

4G

B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700, B7 (2600), B26 (850), B28a (700)

tor-operator-günorta-amerika_09

2G

B2 (1900), B3 (1800), B8 (900), B17 (700)

3G

B1 (2100)

4G

B2 (1900), B8 (900)

 tor-operator-günorta-amerika_01

2G

B2 (1900), B5 (850)

3G

B1 (2100)

4G

B4 (1700/2100 AWS 1)

 tor-operator-günorta-amerika_07

2G

B2 (1900)

3G

B2 (1900), B5 (850)

4G

B4 (1700), B7 (2600), B28a (700)

tor-operator-günorta-amerika_02

2G

B2 (1900), B5 (850)

3G

B2 (1900), B5 (850)

4G

B2 (1900), B4 (1700), B7 (2600), B28a (700), B28b (700)

 tor-operator-günorta-amerika_04

2G

B5 (850)

3G

B5 (850)

4G

B2 (1900), B4 (1700), B17 (700)

 tor-operator-günorta-amerika_05

2G

B2 (1900)

3G

B5 (850)

4G

B4 (1700), B17 (700)

 tor-operator-günorta-amerika_06

2G

B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)

3G

B1 (2100), B5 (850)

4G

B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B28a (700)

Ters diagrammanyň maglumatlaryna görä, Günorta Amerikadaky tor operatorlarynyň iň adaty ýygylyk zolaklarynyň bardygyny görüp bilerisB1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B17 (700) we B28 (700).
Differentöne dürli ýurtlarda, hatda şol bir kompaniýada ýygylyk zolaklary başgaça bolup biler, şonuň üçin bu ulgam operatorlarynyň ýygylyk zolaklary barada maglumatlary nädip alyp bileris?Bu ýerde size käbir zatlary berip bilerisýygylygyny barlamagyň usullaryulanýan ykjam ulgam operatoryňyzdan:
1. Jübi ulgamy operatorlarynyň kompaniýasyna jaň ediň we gönüden-göni barlamagyny haýyş ediň.
2. Ulanylýan bolsaňyz, maglumatlary barlamak üçin “Öýjükli-Z” jübi telefonyny göçürip alyňAndroid ulgamy.
3. Telefon arkaly “* 3001 # 12345 # *” jaň ediň → “Öýjükli maglumata hyzmat etmek” -e basyň → “Freq Band görkezijisine” basyň we ulanýandygyňyzy barlaňiOS ulgamy.

1658111452650

“Lintratek” -iň bütin dünýädäki ulanyjylar üçin tor çözgüdi we degişli enjam bilen üpjün etmekde 10 ýyldan gowrak tejribesi bar, bu ýerde size doly öýjükli telefon signal güýçlendirijisini saýlaýarys.
Günorta Amerikada öýjükli telefon signalyny güýçlendirmek üçin goşmaça kombinasiýalar

“Lintratek” -iň bütin dünýädäki ulanyjylar üçin tor çözgüdi we degişli enjam bilen üpjün etmekde 10 ýyldan gowrak tejribesi bar, bu ýerde size doly öýjükli telefon signal güýçlendirijisini saýlaýarys.
Günorta Amerikada öýjükli telefon signalyny güýçlendirmek üçin goşmaça kombinasiýalar

Optional birleşme

Full Kit

Content

Cartykmaç

Band ýygylygy

AGC funksiýasy

Tor göterijiler

 lintratek kw17l

KW17L goşa zolak*1

Agagi antenna * 1

Panel antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

300-400 kw

B5 + B2 √

B5 + B4 √

B5 + B1 √

NO

 CA-MX-tor-daşaýjy_05tor-operator-günorta-amerika_09tor-operator-günorta-amerika_01tor-operator-günorta-amerika_04tor-operator-günorta-amerika_05

lintratek kw20c

KW20C üç topary*1

LPDA antenna * 1

Panel antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

300-400 kw

B5 + B2 + B4 √

NO

 lintratek aa23

AA23 üç topary*1

LPDA antenna * 1

Şekilli antenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

300-400 kw

B5 + B2 + B4 √

B5 + B2 + B7 √

B5 + B2 + B28 √

YES

tor-operator-günorta-amerika_03tor-operator-günorta-amerika_02tor-operator-günorta-amerika_09tor-operator-günorta-amerika_01tor-operator-günorta-amerika_04tor-operator-günorta-amerika_05tor-operator-günorta-amerika_07tor-operator-günorta-amerika_06

 lintratek kw20l dörtlük

KW20L dört zolak*1

LPDA antenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

400-600 kw

B5 + B2 + B4 + B7 √

B5 + B2 + B4 + B12 √

B5 + B2 + B4 + B28 √

YES

 lintratek kw20l bäş

KW20Lbäştopary*1

Yagiantenna * 1

Panelantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

400-600inedördül metr

B5 + B2 + B4 + B12 + B13

B5 + B2 + B4 + B28 + B7 √

YES

 lintratek kw27f

KW23Ftritopary*1

LPDA antenna * 1

Ceilingantenna * 1

10-15m kabel * 1

Power üpjünçiligi * 1

Guide kitaby * 1

1000-3000inedördül metr

B5 + B2 + B4 √

B5 + B2 + B7 √

AGC + MGC

Diagrammada goşa zolakly, üç zolakly, dört zolakly we penta-bandly köp zolakly signal güýçlendirijileriniň käbir häsiýetli modellerini görkezýäris.Olar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin önümleriň suratynyň aşagyna basyň, ýa-da laýyk ulgam çözgütleri barada soramak üçin göni habarlaşyp bilersiňiz.

Marketerli bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite ýygylyk zolagyny sazlamak isleseňiz, maglumat we arzanladyş üçin Lintratek satuw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Lintratek, signal güýçlendirijileri we güýçlendiriji antenalar ýaly telekommunikasiýa önümlerini öndüriji hökmünde 10 ýyldan gowrak tejribe toplady.Telekommunikasiýa pudagynda iň oňat OEM we ODM hyzmatlaryny hödürlemek üçin öz gözleg we studiýamyz we ammarymyz bar.


Habaryňyzy goýuň