Pooraramaz signal çözgüdiniň hünär meýilnamasyny almak üçin e-poçta iberiň ýa-da söhbet ediň

KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendiriji ykjam ulgam operatory, AGC funksiýasy bilen 2G 3G 4G 70dB girdejisini güýçlendirýär

Gysga düşündiriş:

Lintratek, KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendiriji ykjam ulgam operatory, AGC funksiýasy bilen 2G 3G 4G 70dB girdejisini güýçlendirýär.KW20L bäş topar seriýasy bir wagtyň özünde bäş topara niýetlenip biler.
1.KW20L-LGDWL-B20 Europeewropa ýurtlarynda gyzgyn satuw.Europeewropanyň sebäbi, 4g 800mhz ýa-da 2600mhz bolup biler.Bir ýerde dürli göterijileriň signal ýygylygyny ýokarlandyryp bolýar.
2.KW20L-LGDWL-B28 / B7, Filippinler ýaly Aziýada giňden ulanylýar.4g eýýäm 700mhz B28 üçin täzelenýär.
3.KW20L-LLCPA-B12 / B13, ýygylygy bolan bu model Demirgazyk Amerikada giňden ulanylyp bilner.Şuňa meňzeş KW20L-LLCPA-B28 / B7 Günorta Amerikada yssy.

KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendiriji ykjam ulgam operatory, AGC funksiýasy bilen 2G 3G 4G 70dB girdejisini güýçlendirýär


Biz üpjün edýärisOEM & ODM Hyzmat

Içeri dolan30 gün!

Bir ýylKepillik &Ömrüň uzakBejeriş!

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendiriji

KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendiriji bäş signal ýygylygyna ýapylyp bilner.
Mysal üçin:
Europeewropa ýurtlarynda adatça tor operatorlary 2g 3g 4g üçin 800/900/1800/2100/2600mhz-i öz içine alýar.Iň esasy zat, olaryň hemmesi ýygy-ýygydan ulanylýar.Soň bolsa, bäş zolakly güýçlendiriji müşderileriň zerurlyklaryna laýyk bolup biler.Şeýle-de bolsa, her bir ýer bäş signal ýygylygy bilen däl.Şeýlelik bilen, haýsy modeli satyn almalydygyňyzy bilmeýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we biz ony barlamaga we size goşmaça ulgam çözgüdini ibermäge kömek ederis.Bizde goşa zolakly, üç zolakly ýa-da dört zolakly signal güýçlendiriji modeller bar.

1.1 KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendiriji

KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendirijisiniň önüm parametri (spesifikasiýasy)

Fiýmit

Bäş (Penta) zolakly AGC ykjam ulgam signal güýçlendiriji

Outlook dizaýny

LCD ekran ekrany bilen düzülen gara metal ýa-da reňk

Size

245 * 165 * 32mm, 1,25kgs

PAckage Ölçegi

328 * 228 * 58mm, 1.55kgs

Quygylygy goldamak

KW20L-LGDWL 700/800 + 900 + 1800 + 2100 + 2600MHZ;

KW20L-LCDWL 700 + 800 + 850 + 1800 + 2100MHZ;

KW20L-LLCPA 700 (B12 + B13) + 850 + 1900 + 1700MHZ;

KW20L-LLCPA 700 + 850 + 1900 + 1700 + 2600MHZ;

Bwe ini

17M + 10M + 25M + 60M + 45M

Mpalta örtügi

800 kw

Çykyş güýji

15 ± 2dBm

20 ± 2dBm

Gazanmak

55 ± 2 dB

70 ± 2dB

Ripple

6dB

MTBF

50000 sagat

Elektrik üpjünçiligi

AC100 ~ 240V, 50 / 60HzDC5V 1A

EU / UK / ABŞ standarty

Kuwwat sarp etmek

<5W

KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendirijisini nädip gurmaly?

KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendirijisiniň iş prinsipi bar:

1.2 KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendiriji

1. Enjamy gurmazdan ozal, binanyň daşynda 4 sany öýjükli signal kabul edişiniň bardygyny tassyklamaly, sebäbi daşarky signal gaty gowşak bolsa, enjam aslynda işläp bilmez.
2. Daşky antennany üçege ýa-da başga bir ýere guruň.Açyk antenna, suratyň görkezişi ýaly göni stansiýa gönükdirýär.
3. KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendirijisini guruň we güýçlendirijini açyk antenna bilen birikdirmek üçin 15m kabel ulanyň.Mostöne iň esasy zat izolýasiýa.Açyk we ýapyk antennanyň arasynda izolýasiýa aýrylmak üçin kerpiç diwar bolmaly.Notok bolsa, aralygyny ulaltmaga synanyşyň.
4. Ahyrynda, KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendirijisini ýapyk antenna bilen birikdirmek üçin kabel ulanyň.Içerki antenna hakda, potolok antennasy, panel antennasy, gamçy antennasy we öz islegiňiz üçin 360 dereje iş stoly antennasy bar.2 gat ýa-da has köp meýdany ýapmaly bolsaňyz, iki-den gowrak ýapyk antenna bilen birikmegiňizi maslahat bereris.

lintratek güýçlendiriji antenna

5. Soňra güýçlendirijini açyň we funksiýanyň işini barlaň.Gowy işlemese, kömek üçin lintratek satuw toparyna ýüz tutuň.

Önüm aýratynlygy we KW20L jübi telefony UMTS 5 zolakly signal güýçlendiriji

“Lintratek” ykjam signal güýçlendirijileri tunel, oba ýerleri, söwda merkezi, ýerzemin, KTV otagy we ş.m. ýaly ykjam signal kabul edişiniň pes ýerinde köp dürli ýerlerde amatlydyr.

lintratek signal güýçlendiriji programmasy

Programmanyň dürli ululygy üçin tor çözgütleri başga, meselem, KW20L öýjükli telefon UMTS 5 zolakly signal güýçlendiriji ýaly.
1.Eger örtügi 100-200 inedördül metr bolsa, 1 ýapyk panelli antenna bilen doly toplumy göz öňünde tutup bilersiňiz.
(Doly toplum öz içine alýar: açyk LDPA antennasy, açyk 15m kabel, güýçlendiriji, 2m kabelli ýapyk panelli antenna, adapter.)
2.Eger örtügi 200 inedördül metrden köp bolsa ýa-da 2 gatly jaý bilen bolsa, iki-üç sany ýapyk antenna göz öňünde tutup bilersiňiz.
.
Gurmak meýilnamasy barada aljyraňňy bolsaňyz, has professional teklipler üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

1. Uzak aralyga signal ibermek üçin signal güýçlendiriji barmy?
Hawa, uzak aralyga signal ibermek üçin takmynan 1-3 km uzaklykda güýçli gaýtalaýjy we süýümli optiki gaýtalaýjy üpjün edýäris.

2. placeerime laýyk iň oňat gurnamany nädip bilip bilerin?
Bize ýapmak isleýän binanyňyzyň meýilnamasyny berip bilersiňiz.Siziň üçin iň amatly gurnama meýilnamasyny meýilleşdireris.

3. Içki antennanyň diňe bir bölegini signal güýçlendiriji bilen birleşdirip bolarmy?
, Ok, islegiňizi kanagatlandyrýan ýapyk antennanyň birden köp bölegini gurnap bilersiňiz, size düşünmek üçin 2 taraplaýyn ýa-da 3 taraplaýyn bölüji üpjün edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň